• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 41/GSQL-GQ1 năm 2015 vướng mắc thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất gỗ từ Campuchia theo Thông tư 37/2014/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 41/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 41/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 37/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

 

Trả lời công văn số 23/HQKG-NV ngày 08/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang và công văn số 32/HQĐT-NV ngày 09/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp báo cáo vướng mắc thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất gỗ từ Campuchia theo Thông tư số 37/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng của doanh nghiệp đã được ký kết trước ngày 08/12/2014 (ngày Thông tư 37/2014/TT-BCT dẫn trên có hiệu lực), do vậy, căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư 37/2014/TT-BCT thì thương nhân được tiếp tục làm thủ tục tạm nhập đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.

2. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Hải quan năm 2001 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005) thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký. Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan thì được áp dụng các chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp vướng mắc khi tạm nhập tái xuất gỗ nguyên liệu từ Campuchia nêu tại công văn số 23/HQKG-NV và công văn số 32/HQĐT-NV dẫn trên, thì đối với các tờ khai hải quan nhập khẩu đã đăng ký vào ngày 31/12/2014 được áp dụng chính sách quản lý hàng hóa tại thời điểm ngày 31/12/2014 theo đúng quy định, tờ khai có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 1. Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ
...
2. Đối với các hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư có hiệu lực, thương nhân được tiếp tục làm thủ tục tạm nhập đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 18. Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan

Người khai hải quan phải khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hoá, phương tiện vận tải trong thời hạn sau đây:

1. Hàng hoá nhập khẩu được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu;

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Luật Hải quan sửa đổi 2005

11. Khoản 1 và khoản 2 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Hàng hoá nhập khẩu được thực hiện trước ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký;*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 18. Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan

Người khai hải quan phải khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hoá, phương tiện vận tải trong thời hạn sau đây:

1. Hàng hoá nhập khẩu được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu;

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Luật Hải quan sửa đổi 2005

11. Khoản 1 và khoản 2 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Hàng hoá nhập khẩu được thực hiện trước ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký;*

2. Hàng hoá xuất khẩu được thực hiện chậm nhất là 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Luật Hải quan sửa đổi 2005

11. Khoản 1 và khoản 2 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
...
2. Hàng hoá xuất khẩu được thực hiện chậm nhất là 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký;”*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Đăng ký tờ khai hải quan
...
4. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan được áp dụng các chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 13/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 41/GSQL-GQ1

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263019