• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Tổ chức phi chính phủ

Công văn 41/VPCP-QHQT năm 2019 bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài MAG (Anh) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 41/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/VPCP-QHQT
V/v bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài MAG (Anh) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Trung tâm hành động bom m
ìn Quốc gia Việt Nam;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8969/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt bổ sung ngân sách Dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu nổ, giai đoạn VI, 2018-2022” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài MAG (Anh) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung khoản kinh phí trị giá 2.494.366 USD do Cơ quan phát triển quốc tế Anh (DFID) tài trợ thông qua tổ chức phi chính phủ nước ngoài Mines Advisory Group (MAG) trong khuôn khổ Dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu nổ, giai đoạn VI, 2018-2022” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Mines Advisory Group (MAG) tài trợ. Tổng ngân sách Dự án sau bổ sung là 14.791.550 USD.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong quá trình chỉ đạo triển khai, thực hiện Dự án bảo đảm đúng quy định và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo 8969);
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTg, Các Vụ: KTTH, NC, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: V
T, QHQT (3). ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 04/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 41/VPCP-QHQT

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
404233