• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo


 

Công văn 41/VPCP-V.I năm 2021 về đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Yên Phước về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 41/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/VPCP-V.I
V/v đơn tố cáo của Công ty CP Yên Phước (tỉnh Thái Nguyên)

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 4864/UBND-NC ngày 14 tháng 12 năm 2020 về việc giải quyết đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Yên Phước (địa chỉ: xóm Nhất Trí, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đối với ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch và Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm giải quyết các nội dung đơn tố cáo của Công ty cổ phần Yên Phước đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ theo đúng quy định pháp luật; có biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15 tháng 3 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tỉnh ủy Thái Nguyên;
- Cty CP Yên Phước (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, Cổng TTĐT, các Vụ: NN, CN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3), L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Cao Huy

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 05/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 41/VPCP-V.I

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461744