• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


Công văn 410/KBNN-KSN năm 2018 về thông báo chính thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/KBNN-KSN
V/v thông báo chính thức cung cấp DVC trực tuyến KBNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5608/BTC-KBNN về việc chuẩn bị các điều kiện để tham gia Dịch vụ công trực tuyến của KBNN gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị hỗ trợ chỉ đạo, phbiến tới các đơn vị thuộc và trực thuộc về các lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN và các điều kiện chuẩn bị để tham gia dịch vụ công (DVC) trực tuyến KBNN.

Trên cơ sở điều kiện, năng lực của hệ thống DVC đã được nâng cấp và quy định tại Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN, KBNN sẽ chính thức cung cấp các DVC trực tuyến qua trang thông tin DVC của KBNN tại địa chỉ: http://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/kbnn/r/td/lk_dvckbnn từ ngày 01/02/2018 cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại Sở Giao dịch KBNN; KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; KBNN quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

KBNN trân trọng thông báo và đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục hỗ trợ chỉ đạo, phổ biến tới các đơn vị thuộc và trực thuộc tham gia DVC trực tuyến KBNN từ ngày 01/02/2018.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục KTNN, Cục CNTT;
- Lưu:
VT, KSC (130 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Hà

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 410/KBNN-KSN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: kho bạc nhà nước   Người ký: Nguyễn Hồng Hà
Ngày ban hành: 29/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 410/KBNN-KSN

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376599