• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính sách thuế


Văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Công văn 4102/CT-TTHT năm 2019 về năm đầu tiên áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 4102/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4102/CT-TTHT
V/v năm đầu tiên áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Leakless
(Đ/c: Lô 75, Khu Công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Nội)
MST: 0102026039

Trả lời công văn số 07/CV ngày 26/09/2018, công văn bổ sung thông tin, tài liệu số 08/CV ngày 17/10/2018, công văn số 09/CV ngày 04/12/2018 của Công ty TNHH Việt Nam Leakless (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về thời gian áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Điều 35. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đối với hp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư

2. Thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được quy định như sau:

a) Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% được áp dụng trong 15 năm, kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đu hoạt động kinh doanh;

b) Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% được áp dụng trong 12 năm, kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh;

c) Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% được áp dụng trong 10 năm, kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Sau thời hạn áp dụng mức thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 28%.”

- Căn cứ Công văn số 118/BTC-TCT ngày 05/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay:

“Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7767/VPCP-KTTH ngày 03/11/2009, trường hợp trong các k tính thuế năm 2004 - 2008, cơ sở kinh doanh (CSKD) thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đang trong giai đon đầu tư xây dng, chưa đi vào hoạt đng sản xuất kinh doanh chưa phát sinh doanh thu từ hot đng được hưởng ưu đãi thuế nhưng có phát sinh thu nhp từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay thì khoản thu nhập này phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành, không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN và không tính vào thời gian ưu đãi thuế TNDN (bao gồm cả thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN và thời gian miễn, giảm thuế TNDN).

Thời gian min, giảm thuế TNDN được tính từ khi CSKD có thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh được ưu đãi.

Thời gian áp dng; thuế suất thuế TNDN ưu đãi: được tính từ khi CSKD bắt đầu hot đng kinh doanh.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Leakless được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 013022000001 ngày 15/8/2006 do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp, theo trình bày năm 2006 công ty triển khai xây dựng nhà máy, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng có phát sinh thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng từ tiền góp vốn do các chủ đầu tư đóng góp, đến năm 2007 công ty mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (phù hợp với tiến độ thực hiện dự án theo xác nhận của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tại công văn số 1572/BQL-QLĐT ngày 19/11/2018) nếu công ty đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định tại thời điểm cấp Giấy phép đầu tư thành lập doanh nghiệp (Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ) thì:

- Thời gian áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi được tính từ khi công ty bắt đu hoạt động kinh doanh (năm 2007).

- Khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh trong năm 2006 phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành, không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN và không tính vào thời gian ưu đãi thuế TNDN (bao gồm cả thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN và thời gian miễn, giảm thuế TNDN).

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Việt Nam Leakless biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng pháp chế;
Phòng KTr1;
- Phòng TTr2; Phòng TTr3;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4102/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 24/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4102/CT-TTHT

299

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406236