• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 4108/BCT-KHCN năm 2016 xây dựng kế hoạch 2017 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Công văn 4108/BCT-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4108/BCT-KHCN
V/v xây dựng kế hoạch 2017 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ
- Ủy ban nhan dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ.

Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 với mục tiêu thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các giải pháp sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu, nhiên liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Để thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ của Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2017, Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện như sau:

1. Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 và hoàn thiện bộ máy/đơn vị đầu mối triển khai Chiến lược

Thực hiện quy định tại Điều 3, Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty:

a) Chỉ định hoặc thành lập mới đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn và cử cán bộ thuộc đơn vị đầu mối đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử của Văn phòng giúp việc thực hiện Chiến lược (www.sxsh.vn) để đăng tải thông tin hoạt động liên quan tại Bộ, ngành, địa phương và đơn vị.

Đối với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị đã chỉ định, thành lập đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn, đề nghị tiếp tục hoàn thiện bộ máy, tăng cường năng lực cho các đơn vị này nhằm triển khai tích cực các nhiệm vụ của Chiến lược.

b) Thực hiện đánh giá tình hình triển khai và các kết quả đã đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược giai đoạn 2009 - 2015; xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020; chủ động huy động và bố trí các nguồn vốn tại Bộ, ngành, địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động.

Đối với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến  lược giai đoạn 2016 - 2020, đề nghị chủ động huy động và bố trí các nguồn vốn tại Bộ, ngành, địa phương, đơn vị để triển khai các nhiệm vụ đã được phê duyệt.

2. Xây dựng kế hoạch 2017 thực hiện Chiến lược

a) Từ nguồn ngân sách Trung ương:

- Trong năm 2017, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược, kết quả triển khai Chiến lược giai đoạn 2009 - 2015 và khả năng bố trí nguồn kinh phí, Bộ Công Thương ưu tiên triển khai các hoạt động sau:

+ Duy trì và phát hành miễn phí Bản tin chuyên đề về sản xuất sạch hơn; xây dựng và phổ biến, phát miễn phí các phim phóng sự, tờ rơi về các điển hình thực hiện sản xuất sạch hơn;

+ Tổ chức lớp tập huấn cơ bản và nâng cao về kỹ năng thực hành đánh giá và tư vấn sản xuất sạch hơn cho cán bộ đầu mối, cán bộ tư vấn tại các Bộ, ngành, địa phương;

+ Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp: xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn và tích hợp các công cụ quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng; xây dựng các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cụm công nghiệp.

- Căn cứ vào các hoạt động ưu tiên thực hiện Chiến lược của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành và địa phương đề xuất nhu cầu tham gia, phối hợp thực hiện (chi tiết theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Công văn này), gửi về Bộ trước ngày 15 tháng 6 năm 2016.

b) Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020, tiến hành xây dựng kế hoạch năm 2017 thực hiện Chiến lược; dự kiến và bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí của Bộ, ngành, nguồn ngân sách khuyến công và các nguồn vốn khác của địa phương để tổ chức triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 thực hiện Chiến lược.

Dự kiến kế hoạch năm 2017 của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sau khi xây dựng và trình phê duyệt đề nghị gửi 01 bộ hồ sơ kế hoạch về Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

Văn phòng giúp việc Ban điều hành Chiến lược

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 22202306; Email: haknv@moit.gov.vn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- Lưu: VT, KHCN
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

MẪU TỔNG HỢP CÁC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ

TÊN ĐƠN VỊ: ...............

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NĂM 2017

Thực hiện các đề án thành phần thuộc Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

TT

Tên Nhiệm vụ

Mục tiêu và nội dung của nhiệm vụ

Sản phẩm dự kiến

Thời gian thực hiện

Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ nguồn Ngân sách TW

Kinh phí đối ứng từ các nguồn khác

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công Thương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4108/BCT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 13/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4108/BCT-KHCN

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328774