• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4113/VPCP-KTTH năm 2014 điều chỉnh vốn ứng trước an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4113/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4113/VPCP-KTTH
V/v điều chỉnh vốn ứng trước an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 1228/UBND-TH ngày 14 tháng 5 năm 2014 về việc điều chỉnh nguồn vốn ứng trước an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang được điều chỉnh kế hoạch vốn ứng trước an toàn hồ chứa nước năm 2013 như đề nghị của Tỉnh tại văn bản số 1228/UBND-TH nêu trên. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ th.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước đã được ngân sách trung ương hỗ trợ vốn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đ các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KTN, V.III, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4113/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 06/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4113/VPCP-KTTH

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233887