• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


Văn bản pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình

Văn bản pháp luật về Luật nuôi con nuôi

 

Công văn 413/HTQTCT-CT năm 2017 về quán triệt việc thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Tải về Công văn 413/HTQTCT-CT
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/HTQTCT-CT
V/v quán triệt việc thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được ý kiến phản ánh từ các cơ quan, đơn vị về việc một số cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực đã thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài giả mạo đối với các trường hợp trẻ em Việt Nam du học tại Hoa Kỳ được công dân Hoa Kỳ nhận làm con nuôi. Đ kịp thời chấn chỉnh và ngăn chặn tình trạng này, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực nghiêm túc thực hiện nội dung sau:

Theo quy định của pháp luật nuôi con nuôi Việt Nam hiện hành và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, việc người nước ngoài nhận trẻ em cư trú tại Việt Nam làm con nuôi phải do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giải quyết và được Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi) cấp Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi. Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài do Bộ Tư pháp cấp phải là Giấy chứng nhận có trích dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài; các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài như trẻ em làm con nuôi của nước ngoài đã được giải quyết theo Quyết định số... của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...; văn bản đồng ý của Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam; văn bản đồng ý của cơ quan nuôi con nuôi Trung ương có thẩm quyền của nước nhận trẻ em cho phép hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi.

Tuy nhiên, hiện nay, có nhiều trẻ em đi du học tại Hoa Kỳ, được công dân Hoa Kỳ nhận là con nuôi và do Tòa án cấp Bang của Hoa Kỳ giải quyết. Bộ Tư pháp không cấp Giấy chứng nhận đối với việc nuôi con nuôi này. Do vậy, trên thực tế xảy ra một số trường hợp cá nhân đã sử dụng Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài giả mạo chữ ký và con dấu của Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp để yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính văn bản này, nhằm “hp thức hóa” hồ sơ nhận con nuôi do phía Hoa Kỳ giải quyết.

Đ bảo đảm tuân thủ nghiêm pháp luật về chứng thực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chứng thực, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp quán triệt, chỉ đạo tất cả cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh) không chứng thực bất kỳ Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài nào đối với trường hợp con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ giải quyết, như đã nêu trên. Trường hợp yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài đối với trường hợp người nước ngoài nhận trẻ em tại Việt Nam làm con nuôi (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết), đề nghị cơ quan, tổ chức gửi bản chụp văn bản cho Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) để kiểm tra và sau khi xin ý kiến của Cục mới thực hiện chứng thực theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- PCT Nguyễn Văn Toàn (để biết);
- Cục Con nuôi (để biết, phối hợp);
- Trang TTĐT Cục (để đăng tải);
- Lưu: VT, CT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 413/HTQTCT-CT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực   Người ký: Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành: 16/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 413/HTQTCT-CT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
363117