• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 413/TCT-KK năm 2018 về khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 413/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Thiết bị Công nghệ MIPEC
(Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà N1, 33B Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1711/CV/MIPEC ngày 17/11/2017 của Công ty CP Thiết bị Công nghệ MIPEC vướng mắc về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

Tiết a, tiết e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

a) Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 như sau:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

“e) Sửa đổi Khoản 6 Điều 11 như sau:

“6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa chịu thuế sut thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1 % đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu s05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng ln phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiu ln nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và sthuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính, sthuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào sthuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Liên danh Nhà thầu MIPEC (đứng đầu là Công ty CP Thiết bị Công nghệ MIPEC) có trụ sở chính tại Hà Nội, thực hiện ký hợp đồng cung cung cấp 01 cần cu bờ di động bánh lốp 100 tấn cho Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh trụ sở tại Nghệ An. Ngoài việc chuyển giao hệ thống cần cẩu bánh lốp, Công ty CP Thiết bị Công nghệ MIPEC còn chịu trách nhiệm thực hiện việc lắp đặt, thử tải, hướng dẫn kỹ thuật... bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống thi Liên danh Nhà thầu MIPEC (đứng đầu là Công ty CP Thiết bị Công nghệ MIPEC) thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp, lắp đặt 01 cần cẩu bờ di động bánh lốp 100 tấn nêu trên tại tỉnh Nghệ An theo hướng dẫn tại điểm đ Khoản 1 Điều 11 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư s26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2017 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Cục Thuế TP Hà Nội (để phối hợp t/h);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ CS, PC;
- Webs
ite TCT;
- L
ưu: VT, KK (3b). 10

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 413/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 30/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 413/TCT-KK

271

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374788