• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê

 

Công văn 414/UBND-KTN tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tải về Công văn 414/UBND-KTN
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/UBND-KTN
V/v: Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các ưu đãi đầu tư trên địa bàn.

Bắc Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp;
- Cục thuế tỉnh.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 562/BKHĐT-PC ngày 23/01/2013 về rà soát ưu đãi đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Cục thuế tỉnh tổng hợp các dự án đầu tư đã được ghi ưu đãi đầu tư những vướng mắc trong quá trình áp dụng ưu đãi đầu tư … theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

Kết quả báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 07/3/2013.

Kèm theo Công văn này, bản phô tô Công văn số 562/BKHĐT-PC ngày 23/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ CVP, PVP Nguyễn Hữu Nguyên;
+ Lưu: VT, KTN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu Nguyên

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 414/UBND-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Nguyễn Hữu Nguyên
Ngày ban hành: 26/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 414/UBND-KTN

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183297