• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4141/LĐTBXH-VP hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4141/LĐTBXH-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4141/LĐTBXH-VP
V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm 2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các địa phương, đơn vị, công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành từng bước được nâng cao, phong trào thi đua được tổ chức phong phú về nội dung và hình thức, gắn việc thực hiện nhiệm vụ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác khen thưởng đã bám sát tiêu chuẩn kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Phát động phong trào thi đua còn mang tính hình thức, khen thưởng và đề nghị khen thưởng còn tràn lan, tỷ lệ cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở có nơi còn ở mức cao, không sát với thực tế, khen thưởng chưa có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Việc xét khen thưởng vẫn theo hướng cộng dồn thành tích chưa chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đin hình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng. Việc đánh giá khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp còn ít. Báo cáo thành tích không đúng quy định, khó đối chiếu tiêu chuẩn theo Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; hồ sơ khen thưởng gửi muộn gây khó khăn cho việc lập hồ sơ đề nghị Hội đồng xét khen thưởng (cá biệt, còn có đơn vị công nhận danh hiệu thi đua không đúng thẩm quyền).

Đtừng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của Ngành và chuẩn bị cho việc đánh giá tổng kết công tác năm 2016, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và thực hiện tốt một số các nội dung sau đây:

1. Các địa phương, đơn vị căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ Bộ và địa phương giao, kết quả các phong trào thi đua năm 2016 tiến hành bình xét, đánh giá, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Trong quá trình xem xét, cần bám sát đúng tiêu chuẩn quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen thưởng, Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Ngành, trong đó cần chú ý đến một số điểm sau:

- Danh hiệu Cờ thi đua của Bộ được tặng cho các địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc nhất trong cụm, khối thi đua, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ, dẫn đầu các phong trào thi đua do Bộ phát động, có nhân tố mới, mô hình mới để các địa phương, đơn vị khác học tập.

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được tặng cho các cá nhân tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, trong năm 2016 có ít nhất 01 sáng kiến, giải pháp được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, được Hội đng sáng kiến, Hội đồng khoa học của đơn vị công nhận. Tỷ lệ cá nhân được công nhận không vượt quá 15% tng scá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến của đơn vị, nêu số dư quá bán được bầu thêm một người.

- Bằng khen Bộ được xét tặng cho:

+ Những tập thể tiêu biểu trong số các tập thể có hai năm liên tục (2015 - 2016) đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và chưa được tặng Bằng khen cấp bộ, tỉnh, tỷ lệ đề nghị khen thưởng tập thể nhỏ tối đa không quá 15% số lượng tập thể.

+ Những cá nhân tiêu biểu trong số những cá nhân có hai năm liên tục (2015 - 2016) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và chưa được tặng Bằng khen cấp Bộ, tỉnh, tỷ lệ đề nghị khen thưởng tối đa không quá 10% số cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, nếu số dư quá bán được đề nghị thêm một người, chú ý quan tâm đến người lao động trực tiếp và các cá nhân nghỉ hưu trong năm 2017.

+ Đối với Thủ trưởng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện theo khoản 2 Điều 25 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH, cụ thể: Trong biên bản bình xét thi đua của đơn vị phải thể hiện những đánh giá của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý, điều hành của cá nhân đồng chí Thủ trưởng tại đơn vị, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng mà Hội đồng cơ sở thống nhất đề nghị Hội đồng Bộ xét, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

- Đối với cá nhân các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc thực hiện đúng tiêu chuẩn quy định tại khoản b, điểm 1 Điều 17 về Huân chương Lao động hạng Ba và khoản c, điểm 1, Điều 23 về Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có quá trình cống hiến, chuẩn bị nghỉ hưu thực hiện theo Công văn số 750/LĐTBXH-VP ngày 11/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thủ tục, hồ sơ trình khen thưởng:

Thực hiện theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 gồm có: Tờ trình, Biên bản, Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, bảng tổng hợp các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và bảng tự chấm điểm thi đua năm 2016 i với tập thể Sở, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ).

Báo cáo thành tích theo biểu mẫu số 01, mẫu s02 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ có xác nhận của các cá nhân có thẩm quyền (Thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị phải nổi bật, phù hợp với hình thức khen thưởng đề nghị; Các hình thức đã được khen thưởng ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng quyết định khen thưởng; Danh sách đề nghị công nhận, khen thưởng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên; Tài liệu trong hồ sơ phải được sp xếp theo thứ tự: Tờ trình, danh sách trích ngang, văn bản hiệp y (nếu có), biên bản, báo cáo thành tích của từng tập thể cá nhân...).

Hồ sơ khen thưởng đối với tập thể Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước ngày 05/12/2016 (theo dấu bưu điện). Bản mềm báo cáo cáo tổng kết công tác năm 2016, bảng tổng hợp các chỉ tiêu nhiệm vụ gửi qua hộp thư điện tử, địa chỉ: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn để tổng hợp, báo cáo.

Hồ sơ khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể nhỏ thuộc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước ngày 30/01/2017 (theo dấu bưu điện).

Bộ không xét khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể: Không đăng ký giao ước; hồ sơ khen thưởng không đảm bảo hoặc gửi sau thời hạn quy định nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ, điện thoại 04 3 8243 992 hoặc 04 3 8269 552) để cùng phối hợp, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành;
- Lưu: VT, P.TĐ-KT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

Điều 25. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
...

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong các phong trào thi đua do Bộ phát động; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” cho cá nhân, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho tập thể tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; Bằng khen Bộ cho các cá nhân, tập thể, Kỷ niệm chương cho các cá nhân trong và ngoài Ngành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 27. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước: Huân chương, Huy chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; khen thưởng theo quá trình cống hiến; danh hiệu “Anh hùng Lao động”; danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định 42/2010/NĐ-CP, Nghị định 39/2012/NĐ-CP, Nghị định 65/2014/NĐ-CP, Thông tư số 07/2014/TT-BNV và các văn bản có liên quan.

2. Đối với Bằng khen Bộ; các danh hiệu: “Cờ thi đua của Bộ”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội”.

a) Bằng khen Bộ cho tập thể và cá nhân, danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ”, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hồ sơ bao gồm: Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị công nhận hoặc đề nghị khen thưởng và Biên bản họp của Hội đồng đơn vị; báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể (Mẫu 01, 02 Nghị định 39/2012/NĐ-CP); các cá nhân có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến áp dụng công nghệ mới thì phải kê khai rõ trong Báo cáo thành tích mã số đề tài nghiên cứu khoa học và bản xác nhận sáng kiến, đề tài (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư).

b) Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, hồ sơ bao gồm: Tờ trình của đơn vị kèm theo danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và Biên bản họp của Hội đồng đơn vị; Báo cáo thành tích của cá nhân (Mẫu số 02 Nghị định 39/2012/NĐ-CP), Xác nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư), sáng kiến cải tiến áp dụng công nghệ mới hoặc giấy chứng nhận giải nhất, giải nhì, giải ba của Hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi hoặc Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp Bộ hoặc cấp tỉnh.

c) Đối với việc xét tặng Kỷ niệm chương hồ sơ bao gồm: Tờ trình và biên bản họp Hội đồng đơn vị xét đề nghị xét tặng (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư); danh sách trích ngang (Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư); bản tóm tắt quá trình công tác có xác nhận của thủ trưởng đơn vị trực tiếp (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư).

3. Đối với khen thưởng đột xuất

a) Tờ trình của đơn vị kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và Biên bản họp Hội đồng đơn vị;

b) Bản tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể (Mẫu số 06 Nghị định 39/2012/NĐ-CP).

4. Đối với khen thưởng theo chuyên đề, lĩnh vực

a) Tờ trình của đơn vị kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và Biên bản họp Hội đồng đơn vị;

b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể (Mẫu số 07 hoặc 08 Nghị định 39/2012/NĐ-CP);

5. Đối với đối tượng là cá nhân đã nghỉ hưu thuộc diện xét khen thưởng quá trình cống hiến theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP hoặc tặng Kỷ niệm chương theo quy định tại mục 3 điểm a khoản 1 Điều 24 của Thông tư này, thủ trưởng đơn vị cá nhân đó công tác trước khi nghỉ hưu lập hồ sơ gửi về Hội đồng Bộ theo quy định.

6. Thời gian gửi Hồ sơ xét tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng.

a) Các danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua của Bộ”, “Tập thể lao động xuất sắc”; các hình thức khen thưởng: Huân chương các loại, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ gửi về Hội đồng Bộ trước ngày 10/12 hàng năm;

b) Đối với việc khen thưởng thường xuyên, đột xuất, các hình thức khen thưởng cấp nhà nước và cấp Bộ khi đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ gửi về Hội đồng Bộ để xét, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Điều 28. Trình tự bình xét các danh hiệu thi đua, đề nghị các hình thức khen thưởng

Việc bình xét thi đua, khen thưởng tại cấp cơ sở được tiến hành cùng với việc kiểm điểm, đánh giá công tác năm. Danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể đề xuất, phải phù hợp với danh hiệu đã đăng ký từ đầu năm và tiến hành theo các bước, cụ thể như sau:

1. Đối với cá nhân: Mỗi cá nhân trong đơn vị phải tự chấm điểm theo thang điểm cụ thể quy định tại mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư, căn cứ vào thành tích trong năm tự đề xuất danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phù hợp.

Căn cứ vào kết quả tự đánh giá của cá nhân, đơn vị xem xét, thống nhất cách đánh giá và trình cấp có thẩm quyền tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

2. Đối với tập thể: Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm lập báo cáo tổng kết công tác, bảng tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính (Mẫu số 08, 12 ban hành kèm Thông tư) chấm điểm theo thang điểm quy định tại mẫu số 09, 10, 11, 13 ban hành kèm theo Thông tư và đề xuất danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phù hợp với đơn vị. Đơn vị họp, xem xét, thống nhất cách đánh giá và trình cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của đơn vị.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền công nhận và đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Riêng Cờ thi đua theo lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và dạy nghề (khoản 2, khoản 3 Điều 14 của Thông tư) chỉ xét tặng vào dịp tổ chức tháng hành động quốc gia hoặc khi kết thúc năm học.

4. Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng: Thường trực Hội đồng các cấp có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, đối chiếu thành tích với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại Thông tư này trình Hội đồng Bộ xét, trình Bộ trưởng xem xét quyết định.

5. Đối với hình thức khen thưởng cấp nhà nước, Thường trực Hội đồng Bộ thẩm định hồ sơ trình Bộ trưởng xét, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

6. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Thường trực Hội đồng Bộ và các đơn vị thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

7. Việc thông báo kết quả khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 22, Điều 23 Thông tư 07/2014/TT-BNV.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4141/LĐTBXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4141/LĐTBXH-VP

459

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326544