• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4145/VPCP-KGVX năm 2014 trường trung cấp chuyên nghiệp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4145/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4145/VPCP-KGVX
V/v trường trung cấp chuyên nghiệp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại văn bản số 293/TLĐ ngày 17 tháng 3 năm 2014; ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 2493/BGDĐT-KHTC ngày 16 tháng 5 năm 2014 và số 1874/BGDĐT-KHTC ngày 11 tháng 4 năm 2014); ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 909/BTP-PLHSHC ngày 31 tháng 3 năm 2014); ý kiến của Bộ Nội vụ (văn bản số 1059/BNV-TCBC ngày 31 tháng 3 năm 2014); ý kiến của các Bộ, ngành tại cuộc họp ngày 03 tháng 6 năm 2014 về 02 trường trung cấp chuyên nghiệp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao chỉ tiêu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cho Trường Trung cấp chuyên nghiệp Nha Trang và Trường Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát các văn bản liên quan đến hoạt động của 02 trường trung cấp chuyên nghiệp nêu trên để bảo đảm việc đào tạo và cấp văn bằng tốt nghiệp cho học sinh đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TTX HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TCCV, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4145/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 06/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4145/VPCP-KGVX

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234419