• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dược


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn luật dược

Văn bản pháp luật về Sản xuất kinh doanh thuốc

 

Công văn 4148/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 164) do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 4148/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4148/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 164)

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm (Đợt 164).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c) ;
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT(V).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU (ĐỢT 164)
Đính kèm công văn số 4148/QLD-ĐK ngày 27 tháng 3 năm 2019.

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hết hiệu lực đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc được công bố

Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VD-32350-19

27/2/2024

Meloxicam

EP 8.0

Zhejiang Excel Pharmaceutical Co., Ltd

China

2

VD-32351-19

27/2/2024

Atorvastatin Calcium Trihydrate

USP 36

Morepen Laboratories Limited

India

3

QLĐB-758-19

27/2/2022

Febuxostat

TCNSX

Metrochem Api Private Limited.

India

4

VD-31443-19

27/2/2024

Dried Aluminnium Hydroxide Gel

USP 38

IL-Yang Pharma Co., Ltd

Korea

5

VD-31443-19

27/2/2024

Magnesium Hydroxide

USP 38

IL-Yang Pharma Co., Ltd

Korea

6

VD-31443-19

27/2/2024

Simethicone powder

NSX

Dasan Pharmaceutical Co., Ltd

Korea

7

VD-31444-19

27/2/2024

Losartan Potassium

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

China

8

VD-31445-19

27/2/2024

Telmisartan

BP 2014

Metrochem API Private Limited

India

9

VD-31445-19

27/2/2024

Hydrochlorothiazide

EP 8.0

Suzhou Lixin Pharmaceutical Co., Ltd

China

10

VD-31446-19

27/2/2024

Ursodeoxycholic Acid

EP 8.0

Sichuan Xieli Pharmaceutical Co.,Ltd.

China

11

VD-31453-19

27/2/2024

Methylprednisolon

USP 36

TIANJIN TIANYAO PHARMACEUTICALS CO., LTD

China

12

VD-32157-19

27/2/2024

Loratadine

USP 39

CADILA PHARMACEUTICALS LIMITED

India

13

VD-32157-19

27/2/2024

Loratadine

USP 39

MOREPEN LABORATORIES LIMITED

India

14

VD-32158-19

27/2/2024

Montelukast sodium

USP 39

MOREPEN LABORATORIES LIMITED

India

15

VD-32159-19

27/2/2024

Doxycycline hyclate

USP 38

HEBEI DONGFENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

China

16

VD-32160-19

27/2/2024

Cetirizine hydrochloride

EP 9.0

SUPRIYA LIFESCIENCE LIMITED

India

17

VD-32161-19

27/2/2024

Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil)

USP 40

Parabolic Drugs Limited

India

18

VD-32162-19

27/2/2024

Cefaclor (dưới dạng cefaclor monohydrat)

USP 38

ACS Dobfar S.p.a.

Italy

19

VD-32163-19

27/2/2024

Amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat)

BP 2014

Henan Lvyuan Pharmaceutical Co., Ltd

China

20

VD-32164-19

27/2/2024

Ampicilin (dưới dạng ampicilin trihydrat)

BP 2016

Henan Lvyuan Pharmaceutical Co., Ltd

China

21

VD-32304-19

27/2/2024

Cinnarizine

EP 8.0

Ray Chemicals PVT.LTD

India

22

VD-32305-19

27/2/2024

Flunarizine hydrochloride

EP 8.0

Weihai Disu Pharmaceutical Co., Ltd

China

23

VD-32306-19

27/2/2024

Meloxicam

BP 2017

Apex Healthcare Limited

India

24

VD-32307-19

27/2/2024

Erythromycin ethylsuccinate

USP 38

Huangshi Shixing Pharmaceutical Co., Ltd

China

25

VD-32308-19

27/2/2024

Esomeprazole magnesium dihydrat pellets 8,5%

TCNSX

Spansules Formulations

India

26

VD-32309-19

27/2/2024

Ambroxol hydrochloride

EP 8.0

Hangzhou Deli Chemical Co., Ltd

China

27

VD-32310-19

27/2/2024

Sildenafil citrate

USP 40

Rakshit Pharmaceuticals Limited

India

28

VD-32311-19

27/2/2024

Natamycin

USP 38

Pucheng Lifecome Biochemistry Co., Ltd

China

29

VD-32312-19

27/2/2024

L-Omithine L-Aspartate

TCNSX

Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., LTD

China

30

VD-32313-19

27/2/2024

Ascorbic Acid

USP 38

CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd

China

31

VD-32053-19

27/2/2024

Berberin clorid

JP 16

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd

China

32

VD-32054-19

27/2/2024

Celecoxib

USP 41

Aarti Drugs Limited

India

33

VD-32055-19

27/2/2024

Meloxicam

BP 2015

Apex Healthcare Limited

India

34

QLĐB-745-19

27/2/2022

Tenofovir disoproxil fumarat

TCNSX

Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co., Ltd.

China

35

VD-32079-19

27/2/2024

Paracetamol

BP 2016

ANQIU LU’AN PHARMACEUTICAL CO., LTD

China

36

VD-32079-19

27/2/2024

Ibuprofen

USP 40

BASF SOUTH EAST PTE. LTD

USA

37

VD-32080-19

27/2/2024

Vitamin C

USP 36

ALAND (JIANGSU) NUTRACEUTICAL CO., LTD.

China

38

VD-31651-19

27/2/2024

Triamcinolone acetonide

USP 38

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

China

39

VD-32254-19

27/2/2024

Cefpodoxime proxetil

USP 36

Dhanuka laboratories limited

India

40

VD-32255-19

27/2/2024

Fluocinolone acetonide

USP 38

Shandong Taihua Bio. & Tech Co.Ltd

China

41

VD-32255-19

27/2/2024

Neomycin sulfate

USP 39

Sichuan Long March Pharmaceutical Co., Ltd

China

42

VD-32256-19

27/2/2024

Cefalexin monohydrate

USP 37

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

India

43

VD-32257-19

27/2/2024

Mefenamic Acid

BP 2015

Baoji Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

China

44

VD-32258-19

27/2/2024

Celecoxib

USP 38

Kekule Pharma Limited

India

45

VD-32259-19

27/2/2024

Clotrimazole

USP 38

Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd.

China

46

VD-32260-19

27/2/2024

Finasteride

USP 38

MSN Laboratories Private Limited

India

47

VD-32261-19

27/2/2024

Gabapentin

USP 38

Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co, Ltd.

China

48

VD-32262-19

27/2/2024

Nizatidine

USP 38

Shasun Pharmaceuticals Limited

India

49

VD-32263-19

27/2/2024

Cefprozil monohydrate

USP 40

Covalent Laboratories Private Limited

India

50

VD-32264-19

27/2/2024

Desloratadine

TCNSX

Morepen Laboratories Limited

India

51

VD-32372-19

27/2/2024

Fexofenadine HCl

USP 37

Sreekara Organics.

India

52

VD-32373-19

27/2/2024

Cefixime trihydrate

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited.

India

53

VD-32468-19

27/2/2024

Esomeprazole magnesium trihydrat pellets 8,5% w/w

TCNSX

Murli Krishna Pharma Pvt. Ltd.

India

54

VD-32469-19

27/2/2024

Valsartan

USP 38

Smilax Laboratories Limited.

India

55

VD-32467-19

27/2/2024

Rosuvastatin calcium

EP 9.0

Morepen Laboratories Limited

India

56

VD-32474-19

27/2/2024

Cefaclor monohydrate

USP 37

Lupin Limited

India

57

VD-32475-19

27/2/2024

Racecadotril

Ph.Eur 8.0

Rampex Labs PVT. Ltd

India

58

VD-32476-19

27/2/2024

Cefaclor monohydrate

USP 38

Lupin Limited

India

59

VD-32477-19

27/2/2024

Cefpodoxime proxetil

USP 38

Dhanuka Laboratories Limited

India

60

VD-32478-19

27/2/2024

Etoricoxib

TCNSX

Cadila Healthcare Limited

India

61

VD-32479-19

27/2/2024

Etodolac

USP 38

Kreative Organics Private Limited

India

62

VD-32481-19

27/2/2024

Thiocolchicoside

TCNSX

India Glycols Limited

India

63

VD-32482-19

27/2/2024

Thiocolchicoside

TCNSX

India Glycols Limited

India

64

VD-32483-19

27/2/2024

Montelukast sodium

USP 36

Unimark Remedies Ltd.

India

65

VD-32484-19

27/2/2024

Cefpodoxime proxetil

USP 36

Covalent Laboratories Private Limited

India

66

VD-32485-19

27/2/2024

Alphachymotrypsin

USP 38

Ningbo Linzyme Biosciences Co, Ltd

China

67

VD-32005-19

27/2/2024

Cefotiam (mix Cefotiam hydroclorid and Natri Carbonat with ratio 1:0,242)

TCNSX

Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.

Korea

68

VD-32006-19

27/2/2024

Chlorhexidine gluconate solution 20%

BP 2016

Shaanxi Dasheng Pharmaceutical Tech Co.,Ltd

China

69

VD-32007-19

27/2/2024

Ciclopirox olamine

USP 39

Shanghai Pharma Group Changzhou Kony Pharmaceutical Co., Ltd.

China

70

VD-32008-19

27/2/2024

Ciclopirox

USP 39

Shanghai Pharma Group Changzhou Kony Pharmaceutical Co.,Ltd

China

71

VD-32009-19

27/2/2024

Amoxicillin Sodium with Potassium Clavulanate (Blend Sterile) (5:1)

TCNSX

Sinopharm Weiqida Pharmaceutical Co., Ltd.

China

72

VD-32011-19

27/2/2024

Diclofenac diethylamine

BP 2016

Amoli Organics Pvt. Ltd.

India

73

VD-32012-19

27/2/2024

Fluocinolone acetonide

BP 2015

Shangdong Taihua Bio & Tech Co., Ltd

China

74

VD-32014-19

27/2/2024

Terbinafine hydrochloride

EP 9

Shandong Boyuan Pharmaceutical Co., Ltd

China

75

VD-32016-19

27/2/2024

Lidocaine

USP 38

MOEHS BCN, S.L

Spain

76

VD-32017-19

27/2/2024

Povidone Iodine

USP 38

ISP (Singapore) Pte Ltd

US

77

VD-32018-19

27/2/2024

Povidone Iodine

USP 38

Boai NKY Pharmaceuticals Ltd.

China

78

VD-32019-19

27/2/2024

Povidone Iodine

USP 38

Boai NKY Pharmaceuticals Ltd.

China

79

VD-32020-19

27/2/2024

Cefamandole nafate with Sodium carbonate Sterile with ratio 1:0.063

TCNSX

China Union Chempharma (Suzhou) Co.,Ltd

China

80

VD-32021-19

27/2/2024

Cefuroxime sodium sterile

USP 38

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd

China

81

VD-32022-19

27/2/2024

Cefotaxime sodium sterile

USP 38

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. General Pharm Factory

China

82

VD-32023-19

27/2/2024

Methylene blue

USP 38

Anmol Chemicals

India

83

VD-32466-19

27/2/2024

Lacidipin

BP 2016

Zhejiang Jinhua Conba Bio-Pharm. Co., Ltd

China

84

QLĐB-743-19

27/2/2022

Tenofovir disoproxil fumarate

TCNSX

Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co., Ltd.

P.R.China

85

VD-32428-19

27/2/2024

Cefixim trihydrat

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited.

India

86

VD-32220-19

27/2/2024

Acetaminophen

BP 2018

ANQIU LU’AN PHARMACEUTICAL CO., LTD

China

87

VD-32221-19

27/2/2024

Verapamil hydrochloride

USP 38

THE CENTRAL PHARMACEUTICAL CO., LTD

China

88

VD-32222-19

27/2/2024

Celecoxib

USP 38

AARTI DRUGS LIMITED

India

89

VD-32223-19

27/2/2024

Alphachymotrypsin

USP 38

BEIJING GEYUANTIANRUN BIO-TECH CO.,LTD

China

90

VD-32224-19

27/2/2024

Fluvoxamine maleate

BP 2016

VASUDHA PHARMA CHEM LIMITED

India

91

VD-32226-19

27/2/2024

Prednison

USP 38

HENAN LIHUA PHARMACEUTICAL CO., LTD

China

92

VD-32227-19

27/2/2024

Etodolac

USP 38

ZHEJIANG DONGDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD

China

93

VD-32228-19

27/2/2024

Paracetamol

BP 2016

ANQIU LU’AN PHARMACEUTICAL CO., LTD

China

94

VD-32229-19

27/2/2024

Vitamin E (d-alpha tocopheryl acetat)

USP 38

ZHEJIANG WORLDBESTVE BIOTECHNOLOGY CO., LTD

China

95

VD-32230-19

27/2/2024

Ciprofibrate

BP 2016

INNOVA PHARMACTIVE PVT.LTD

India

96

QLĐB-749-19

27/2/2022

Tenofovir disoproxil fumarat

IP 2016

HETERO LABS LIMITED

India

97

VD-32314-19

27/2/2024

Nebivolol hydrochloride

TCNSX

Hetero Drugs Limited

India

98

VD-32315-19

27/2/2024

Ambroxol hydrochloride

BP 2016

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

India

99

VD-32316-19

27/2/2024

Ambroxol hydrochloride

BP 2016

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

India

100

VD-32317-19

27/2/2024

Quinapril hydrochloride

USP 38

Aarti Industries Limited

India

101

VD-32317-19

27/2/2024

Hydrochlorothiazide

USP 38

CTX Lifesciences Pvt Ltd

India

102

VD-32318-19

27/2/2024

Quinapril hydrochloride

USP 38

Aarti Industries Limited

India

103

VD-32318-19

27/2/2024

Hydrochlorothiazide

USP 38

CTX Lifesciences Pvt Ltd

India

104

VD-32319-19

27/2/2024

Baclofen

USP 39

SNA Healthcare Pvt. Ltd

India

105

VD-32320-19

27/2/2024

Nevirapine

USP 34

Hetero Labs Limited (Unit-IX)

India

106

VD-32322-19

27/2/2024

Candesartan cilexetil

EP 8

Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co., Ltd

China

107

VD-32322-19

27/2/2024

Hydrochlorothiazide

USP 38

CTX Lifesciences Pvt Ltd

India

108

VD-32323-19

27/2/2024

Desloratadine

EP 8

Morepen Laboratories Limited

India

109

VD-32324-19

27/2/2024

Dextromethorphan hydrobromide

USP 38

Wockhardt Limited

India

110

VD-32325-19

27/2/2024

Ivermectin

USP 38

Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd

China

111

VD-32326-19

27/2/2024

Ivermectin

USP 38

Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd

China

112

VD-32327-19

27/2/2024

Fexofenadine hydrochloride

USP 38

Virupaksha Organics Limited

India

113

VD-32328-19

27/2/2024

Irbersartan

USP 38

Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co., LTD

China

114

VD-32328-19

27/2/2024

Hydrochlorothiazide

USP 38

CTX Lifesciences Pvt Ltd

India

115

VD-32329-19

27/2/2024

Clindamycin hydrochloride

USP 38

Nanyang Pukang Pharmaceutical Co., Ltd

China

116

VD-32330-19

27/2/2024

Clindamycin hydrochloride

USP 38

Nanyang Pukang Pharmaceutical Co., Ltd

China

117

VD-32331-19

27/2/2024

Flavoxate hydrochloride

BP 2014

Ami Lifesciences Pvt., Ltd

India

118

VD-32332-19

27/2/2024

Pantoprazole sodium sesquihydrate

USP 37

Smilax Laboratories Limited

India

119

VD-32333-19

27/2/2024

Naproxen sodium

USP 38

Divi’s Laboratories Limited

India

120

VD-32334-19

27/2/2024

Mosapride citrate dihydrate

JP 17

Symed Labs Limited (Unit-II)

India

121

VD-32335-19

27/2/2024

Sildenafil citrate

USP 38

Yashica Pharmaceuticals Pvt. Ltd

India

122

VD-32336-19

27/2/2024

Sildenafil ciữate

USP 38

Yashica Pharmaceuticals Pvt. Ltd

India

123

VD-32337-19

27/2/2024

Alpha Lipoic acid

USP 38

Suzhou Fushilai Pharmaceutical Co., Ltd

China

124

VD-32338-19

27/2/2024

Ursodeoxycholic Acid

EP 8

Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co., Ltd

China

125

VD-32339-19

27/2/2024

Sodium chloride

USP 38

Dominion Salt Limited

New Zealand

126

VD-32340-19

27/2/2024

Piroxicam

USP 38

Jintan Qianyao Pharmaceutical Raw Material Factory

China

127

VD-32341-19

27/2/2024

Paroxetine hydrochloride hemihydrate

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd

China

128

VD-32342-19

27/2/2024

Alverine citrate

EP 6

Yancheng Jiangzhong Chemicals Co., Ltd

China

129

VD-32343-19

27/2/2024

Dimenhydrinate

BP 2014

S.S. Pharmachem

India

130

VD-32344-19

27/2/2024

Zinc gluconate

USP 38

Shanpar Industries Pvt.Ltd

India

131

GC-313-19

27/2/2024

Chlorpheniramine maleate

USP 35

Supriya Lifescience Ltd

India

132

QLĐB-757-19

27/2/2022

Febuxostat

TCNSX

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

India

133

VD-32471-19

27/2/2024

Tadalafil

EP 8.0

ULTRATECH INDIA LIMITED

India

134

VD-32028-19

27/2/2024

Sucralfat

USP 38

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd

China

135

VD-32029-19

27/2/2024

Telmisartan

EP 8

Verdant Life Sciences pvt. ltd

India

136

VD-32030-19

27/2/2024

Telmisartan

EP 8

Verdant Life Sciences Pvt.Ltd

India

137

QLĐB-759-19

27/2/2022

Levonorgestrel

USP 36

Beijing Zizhu Pharmaceutical Co.Ltd

China

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4148/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Huy Hùng
Ngày ban hành: 27/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4148/QLD-ĐK

248

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410505