• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 4158/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4158/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4158/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Công ty Cổ phần khai thác đá số 1 Hương Trà.
(Đ/c: Số 12, Phường T Hạ, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8377/VPCP-ĐMDN ngày 18/9/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị ca Công ty Cổ phn Khai thác đá số 1 Hương Trà về việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có s thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ s kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đu tư có s thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đu tư mà chưa được khu trừ và có s thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng...”

Căn cứ quy định tại điểm 2 Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.

Căn cứ quy định tại điểm 2, điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 ca Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đu tư.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên:

“Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư” và “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư mới khác tỉnh, thành phố” đang trong giai đoạn đầu tư, nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định. Như vậy đối với dự án đầu tư thì số thuế giá trị gia tăng được hoàn là s thuế giá trị gia tăng của dự án đu tư phát sinh trong giai đoạn đầu tư.

Đối với trường hợp “cơ sở kinh doanh hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư m rộng” và “cơ sở kinh doanh hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư cùng tỉnh, thành ph với nơi đóng trụ sở chính”, thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế đang báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý theo định.

Đề nghị Công ty Cổ phần khai thác đá số 1 Hương Trà liên hệ với Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cc Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần khai thác đá số 1 Hương Trà được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- V
ăn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP (để báo cáo);
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP - TCT;
- Website T
ng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4158/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 14/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4158/TCT-CS

722

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426308