• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở


 

Công văn 4162/BXD-QLN năm 2020 hướng dẫn về thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 4162/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4162/BXD-QLN
V/v: Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty điện lực Bình Chánh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4086/PCBC-TCNS ngày 31/7/2020 của Công ty điện lực Bình Chánh đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Nhà ở 2014 không điều chỉnh các nội dung nhà ở được tạo lập hợp pháp để xác định đủ điều kiện được ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt cho người dân. Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật Nhà ở 2014 thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 của Luật này sẽ được công nhận quyền sở hữu nhà ở thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận).

Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhà ở hợp pháp (có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định) sẽ được ghi nhận quyền sở hữu nhà ở này trong Giấy chứng nhận.

Do đó, đề nghị Công ty điện lực Bình Chánh đối chiếu trường hợp thực tế với quy định nêu trên để xem xét, xác định trường hợp có nhà ở hợp pháp; trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 4086/PCBC-TCNS của Công ty điện lực Bình Chánh để Công ty biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Khởi

 

 

 

Điều 9. Công nhận quyền sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 của Luật này thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) đối với nhà ở đó. Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này.

2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

a) Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

c) Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4162/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Khởi
Ngày ban hành: 26/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4162/BXD-QLN

289

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452557