• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Giá

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật giá

 

Công văn 4165/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn về công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 4165/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4165/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6899/UBND-XDNĐ ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ý kiến hướng dẫn về công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo khoản 1, 2 Điều 31 Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 quy định về tài sản thẩm định giá: Tài sản của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá; Tải sản mà Nhà nước phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo rà soát tính chất đặc thù các thiết bị chính của dự án; điều kiện năng lực, phạm vi hoạt động của Nhà thầu thiết kế (lập dự toán); nội dung, phạm vi của công tác lập dự toán xây dựng công trình theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định có liên quan để xem xét, quyết định về sự cần thiết của việc thẩm định giá thiết bị cho dự án.

2. Chi phí thẩm định giá thiết bị có thể được xem là một khoản chi phí thuộc chi phí tư vấn trong dự toán đầu tư xây dựng công trình và phải đảm bảo phù hợp với tổng mức đầu tư được duyệt (theo quy định tại Điều 132 - Luật Xây dựng năm 2014). Nguồn kinh phí thực hiện thẩm định giá thiết bị có thể được xác định từ tổng mức đầu tư hoặc bố trí từ nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của của pháp luật tùy theo tính chất của dự án. Việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá, giá dịch vụ thẩm định giá, sử dụng kết quả thẩm định giá theo quy định của Luật giá và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá. Việc thanh, quyết toán chi phí thẩm định giá; thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo các quy định hiện hành có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng Khánh Hòa;
- Lưu: VT, KTXD(H).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

Điều 31. Tài sản thẩm định giá

1. Tài sản của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá.

2. Tài sản mà Nhà nước phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 132. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng

1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng, nguồn vốn sử dụng. Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ theo từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng phù hợp với yêu cầu thiết kế, điều kiện xây dựng và mặt bằng giá thị trường.

2. Nhà nước thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đo bóc khối lượng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công, điều chỉnh dự toán xây dựng, chỉ số giá xây dựng, kiểm soát chi phí trong đầu tư xây dựng; hướng dẫn và quản lý việc cấp chứng chỉ định giá xây dựng; công bố các chỉ tiêu, định mức xây dựng, chỉ số giá xây dựng.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 50 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
...
50. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 132 như sau:

“2. Nhà nước thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng bằng việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; quy định việc áp dụng các công cụ cần thiết trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.”.*

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành, khai thác sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm tra và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.

4. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện trên cơ sở điều kiện, cách thức xác định chi phí đầu tư xây dựng đã được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư chấp thuận phù hợp với các quy định, hướng dẫn về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và trình tự đầu tư xây dựng.

5. Chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn nhà nước phải được xác định theo quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

*Cụm từ này bị thay thế bởi Điểm c Khoản 64 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
...
64. Thay thế cụm từ tại một số điều sau đây:
...
c) Thay thế cụm từ “vốn nhà nước” bằng cụm từ “vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công” tại ... khoản 5 Điều 132*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4165/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 26/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4165/BXD-KTXD

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452596