• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở


Văn bản pháp luật về Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 

Công văn 4176/BXD-QLN năm 2020 về ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 4176/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4176/BXD-QLN
V/v: một số nội dung về ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6660/SXD-QLN ngày 30/7/2020 của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc ký kết hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Điều 57 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP không có quy định điều kiện thuê nhà ở phải là người có quan hệ trực hệ với chủ hợp đồng thuê nhà ở cũ hoặc điều kiện về hộ khẩu. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội căn cứ các quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP để thực hiện việc cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn số 6660/SXD-QLN, đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội đối chiếu các trường hợp cụ thể trên địa bàn với quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP để thực hiện việc ký kết hợp đồng cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Khởi

 

 

 

Điều 57. Đối tượng và điều kiện thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

1. Đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Nghị định này là người đang thực tế sử dụng nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đó, bao gồm đối tượng được bố trí sử dụng nhà ở từ trước ngày 27 tháng 11 năm 1992 (ngày ban hành Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương) và các đối tượng được bố trí nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 của Nghị định này, trừ trường hợp chiếm dụng nhà ở trái pháp luật.

2. Người thuê nhà ở cũ phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà ở và có tên trong hợp đồng này thì không phải ký lại hợp đồng thuê nhà, trừ trường hợp hợp đồng thuê nhà ở hết hạn và các bên phải ký lại hợp đồng theo quy định;

b) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, không có hợp đồng thuê nhà ở nhưng có quyết định, văn bản phân phối, bố trí nhà ở và có tên trong quyết định, văn bản này thì phải làm thủ tục ký hợp đồng thuê nhà ở với đơn vị quản lý vận hành, nhà ở;

c) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà ở nhưng không có tên trong hợp đồng này và nhà ở này không có tranh chấp, khiếu kiện thì được ký hợp đồng thuê nhà với đơn vị quản lý vận hành nhà ở theo quy định tại Điều 60 của Nghị định này;

d) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, có quyết định, văn bản phân phối, bố trí nhà ở nhưng không có tên trong quyết định, văn bản này và nhà ở này không có tranh chấp, khiếu kiện thì được ký hợp đồng thuê nhà với đơn vị quản lý vận hành nhà ở theo quy định tại Điều 60 của Nghị định này.

Trường hợp chiếm dụng nhà ở trái pháp luật thì bị thu hồi; việc thu hồi nhà ở này được thực hiện theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4176/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Khởi
Ngày ban hành: 27/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4176/BXD-QLN

329

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452558