• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Công văn 4187/LĐTBXH-TCDN năm 2016 hướng dẫn các hoạt động chuyên môn để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4187/LĐTBXH-TCDN
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4187/LĐTBXH-TCDN
V/v hướng dẫn các hoạt động chuyên môn để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2016

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Bộ Tài chính đã có thông báo bổ sung kinh phí sự nghiệp (ln 1) thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (Công văn số 14044/BTC-NSNN ngày 05/10/2016 và số 14179/BTC-NSNN ngày 07/10/2016); để nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí và đảm bảo thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động (sau đây gọi tắt Dự án), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các hoạt động chuyên môn của Dự án để các Bộ, ngành, địa phương, sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện như sau:

1. Về mục tiêu, nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Dự án “Đổi mi và nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp năm 2016

1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016

- Phân bổ kinh phí tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm của Dự án; ưu tiên phân bổ cho những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách và các vấn đề bức xúc; những nhiệm vụ có tác động tới sự phát triển chung của cả lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; không phân bổ kinh phí phân tán, dàn trải;

- Đ đm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Dán, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ phân bổ kinh phí năm 2016 được ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng dẫn (tại Phụ lục kèm theo Công văn này).

1.2. Kinh phí sự nghiệp phân b(lần 1) thực hiện Dự án năm 2016

- Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào kinh phí được Bộ Tài chính thông báo (phần chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động) và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để quyết định phân bổ kinh phí năm 2016 đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Dự án.

- Tập trung ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho:

+ Trường nghề chất lượng cao được lựa chọn theo Quyết định 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, ưu tiên đầu tư tập trung cho 25 trường nghề chất lượng cao tham gia đào tạo thí điểm trình độ cao đng trọng điểm quốc tế đđầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo đủ điều kiện đào tạo theo chương trình đào tạo năm thứ nhất.

+ Trường Đại học phạm kỹ thuật;

+ Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề công lập được lựa chọn nghề trọng điểm theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó, ưu tiên trường thực hiện tuyển sinh tốt, trường có nghề trọng điểm phục vụ chiến lược biển, trường có nghề phục vụ hội nhập khu vực, quốc tế; trường dạy nghcho đối tượng là người khuyết tật, người dân tộc thiu shỗ trợ đu tư cho một s nghđặc thù, nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó thu hút học sinh vào học nghề... Trước mắt, chưa bố trí hỗ trợ đầu tư cho các trường có nghề trọng điểm khác để tập trung đầu tư cho các nội dung ưu tiên u trên.

- Ngoài kinh phí hỗ trợ của Ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động, các Bộ, ngành, địa phương chủ động bố trí ngân sách của Bộ, ngành, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Dự án.

2. Về quản lý, sử dụng kinh phí

Các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 9795/BTC-HCSN ngày 15/7/2016 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các Chương trình mục tiêu năm 2016.

3. Tổ chức thực hiện

Đđảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương:

- Tập trung chỉ đạo, phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2016 cho các đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí đảm bảo nội dung, mục tiêu và nhiệm vụ của Dự án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đồng thời gửi kết quả phân bvà giao dự toán về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tng cục Dạy nghề) để tổng hp, báo cáo theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Dự án; chủ động xử theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh và báo cáo kết quả theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Dạy nghề) để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Vụ KHTC;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ DỰ ÁN "ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP" THUỘC CHƯƠNG MỤC TIÊU "GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG" NĂM 2016

(Phụ lục kèm theo công văn số: 4187/LĐTBXH-TCDN ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tỉnh/Thành phố Bắc Giang

STT

NI DUNG

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

I

Dự án Đổi mới và nâng cao chất Iượng giáo dục nghề nghiệp”

 

 

1

Hỗ trợ đầu tư các trường

Trường

2

1.1

Trường nghề cht lượng cao (thuộc Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Trường

1

 

- Trường CĐN Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

 

 

1.2

Hỗ trợ đầu tư cho trường có nghề trọng điểm (theo Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/6/2013 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thuộc vùng đông học sinh dân tộc, dân tộc thiểu số

Trường

1

 

- Trường TCN Miền núi Yên Thế

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4187/LĐTBXH-TCDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4187/LĐTBXH-TCDN

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329721