• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Công trình xây dựng

Văn bản pháp luật về Đầu tư công

 

Công văn 4192/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn quy định về tổ chức thẩm định các hạng mục mua sắm tài sản, đồ dùng trang thiết bị (không bao gồm thiết bị công trình xây dựng) trong dự án đầu tư công theo Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 4192/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4192/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn quy định tổ chức thẩm định các hạng mục mua sắm tài sản, đồ dùng trang thiết bị (không bao gồm thiết bị công trình xây dựng) trong dự án đầu tư công theo Luật Xây dựng

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1376/SXD-QLXD ngày 17/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đề nghị hướng dẫn quy định tổ chức thẩm định các hạng mục mua sắm tài sản, đồ dùng trang thiết bị (không bao gồm thiết bị công trình xây dựng) trong dự án đầu tư công theo Luật Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã quy định: “Thiết bị lắp đặt vào công trình gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị công nghệ là thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ”.

- Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị được xác định trên cơ sở thiết kế công nghệ, xây dựng. Chi phí mua thiết bị được xác định theo hướng dẫn tại điểm 1.1 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo nội dung văn bản số 1376/SXD-QLXD, ngoài thiết bị công trình, đối với công trình văn hóa, thiết bị công nghệ là tượng, đồ thờ cúng; đối với công trình y tế, thiết bị công nghệ là đồ dùng, trang thiết bị y tế;... Căn cứ theo nội dung, nhu cầu và quy mô đầu tư trên cơ sở mục tiêu đầu tư của dự án, cơ quan, đơn vị chủ trì thẩm định thực hiện thẩm định thiết kế công nghệ (bao gồm cả khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị theo dây chuyền,...) của dự án. Nội dung thẩm định dự toán phần mua sắm thiết bị (bao gồm cả thiết bị công nghệ) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; trên cơ sở dự toán chi phí thiết bị được lập theo quy định tại điểm 1.1 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD. Cơ quan, đơn vị chủ trì thẩm định có thể mời Sở quản lý chuyên ngành (như Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch,...) hoặc cơ quan chuyên môn của Người quyết định đầu tư cùng thực hiện thẩm định đối với các dự án có thiết kế công nghệ chuyên ngành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình nghiên cứu để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục KTXD, H(2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trương Thị Thu Thanh

 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...

39. Thiết bị lắp đặt vào công trình gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị công nghệ là thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Xác định dự toán xây dựng
...

2. Các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng được xác định như sau:
...

b) Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm thiết bị được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị từ thiết kế công nghệ, xây dựng và giá mua thiết bị tương ứng; chi phí quản lý mua sắm thiết bị của nhà thầu; chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án (nếu có); chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ; chi phí gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật và quy định trong hợp đồng; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí khác có liên quan được xác định bằng dự toán hoặc căn cứ định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng
...

2. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán xây dựng gói thầu xây dựng gồm:

a) Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của các căn cứ pháp lý để xác định dự toán xây dựng;

b) Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế xây dựng, công nghệ;

c) Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng định mức, giá xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán;

d) Xác định giá trị dự toán sau thẩm định. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4192/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trương Thị Thu Thanh
Ngày ban hành: 28/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4192/BXD-KTXD

416

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452559