• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

 

Công văn 420/BGDĐT-GDĐH năm 2020 bãi bỏ Công văn 1761/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 420/BGDĐT-GDĐH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/BGDĐT-GDĐH
V/v bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/04/2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 15/04/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 23 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành. Sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học có hiệu lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích hợp các nội dung tại Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH vào dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/04/2015 về việc hướng dẫn thực hiện Khoản 2, Điều 23 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành. Cơ sở đào tạo đang thực hiện theo Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày ban hành công văn bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH này; không tuyển sinh khóa mới theo Công văn số 1761/BGDĐT- GDĐH cho đến khi có Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ mới, dự kiến ban hành năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở giáo dục đại học biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- UBND các tỉnh, TP (để ph/h);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

 

Điều 23. Địa điểm đào tạo
...

2. Trong trường hợp cần thiết, đối với chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc quyết định việc tổ chức đào tạo một phần chương trình ở ngoài cơ sở đào tạo, kể cả tại phân hiệu của cơ sở đào tạo (nếu có).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 23. Địa điểm đào tạo
...

2. Trong trường hợp cần thiết, đối với chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc quyết định việc tổ chức đào tạo một phần chương trình ở ngoài cơ sở đào tạo, kể cả tại phân hiệu của cơ sở đào tạo (nếu có).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 420/BGDĐT-GDĐH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 14/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 420/BGDĐT-GDĐH

49

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453146