• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4201/BKHĐT-TH năm 2020 về đề cương chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành

Tải về Công văn 4201/BKHĐT-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4201/BKHĐT-TH
V/v Đề cương chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, (dưới đây gọi tắt là các bộ, cơ quan trung ương và địa phương) báo cáo dự kiến Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách và của địa phương, bao gồm nội dung đánh giá tình hình thực hiện Chương trình/Kế hoạch hành động về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 như sau:

1. Đối với báo cáo dự kiến Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành, lĩnh vực và địa phương

- Về nội dung: đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo theo nội dung chủ yếu quy định tại mục C của Chỉ thị số 18/CT-TTg và đánh giá theo Chương trình/Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của bộ, ngành và địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về tiến độ báo báo: theo phân công và thời gian quy định tại mục D của Chỉ thị số 18/CT-TTg .

2. Đối với dự kiến Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

- Về nội dung: đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo và đề xuất các nhiệm vụ, đề án đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo phân công tại đề cương nội dung và phụ lục kèm theo.

- Về tiến độ báo cáo: báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và qua hộp thư điện tử thktxh@mpi.gov.vn trước ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản này và tình hình, đặc điểm cụ thể của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và gửi Báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ (bản điện tử);
- Lưu VT, Vụ THKTQD

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

PHỤ LỤC 1

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025
(Kèm theo văn bản số 4201/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 6 năm 2020)

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì theo dõi, đánh giá, báo cáo

 

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020

 

A

Kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém (theo Nghị quyết số 63/NQ-CP , Nghị quyết số 64/NQ-CP và Nghị quyết số 100/NQ-CP), trong đó nêu rõ cách thức, chính sách cụ thể đã thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao trong Chương trình hành động

 

I

Về thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu

 

1

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

 

 

Trong đó:

 

 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật

Bộ Tư pháp

 

Riêng nội dung: Hoàn thiện văn bản pháp luật có liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia

Bộ Tài chính

 

- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Các bộ, cơ quan trung ương

 

Riêng nội dung:

 

 

+ Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

+ Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, nợ Chính phủ, quản lý nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia

Bộ Tài chính

 

- Phát triển một số thị trường:

 

 

+ Thị trường hàng hóa

Bộ Công thương

 

+ Thị trường dịch vụ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

+ Thị trường tài chính

Bộ Tài chính

 

+ Thị trường tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

+ Thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính

 

+ Thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng

 

+ Thị trường lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

+ Thị trường khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và cung ứng dịch vụ công

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

 

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế

 

 

- Chính sách tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước

 

- Chính sách tài khóa, quản lý ngân sách, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, thuế, giá

Bộ Tài chính

 

- Cơ chế, chính sách về đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Trong đó:

 

 

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

- Công nghiệp

Bộ Công thương

 

- Xây dựng

Bộ Xây dựng

 

- Dịch vụ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Riêng nội dung:

 

 

+ Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

+ Vận tải, logistics

Bộ Giao thông vận tải

 

+ Thương mại trong nước

Bộ Công thương

 

+ Dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

+ Dịch vụ tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

+ Dịch vụ giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

+ Dịch vụ y tế

Bộ Y tế

 

- Xuất nhập khẩu

Bộ Công thương

4

Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội

 

 

- Quy hoạch

 

 

+ Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng

 

+ Quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

- Phát triển đô thị

Bộ Xây dựng

 

- Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Bộ Giao thông vận tải

 

- Phát triển hệ thống hạ tầng năng lượng, trong đó có điện lực, năng lượng tái tạo

Bộ Công thương

5

Hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

 

 

- Hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; phát triển các loại hình hợp tác xã.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

- Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và công nghệ

 

- Phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và công nghệ

 

- Thực hiện cơ chế 1 cửa liên thông

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

 

- Các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thuế

Bộ Tài chính

6

Phát triển các vùng kinh tế, khu kinh tế, kinh tế biển

 

 

- Tình hình thực hiện công tác quy hoạch phát triển vùng, liên kết vùng, phát triển vùng kinh tế trọng điểm, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

- Phát triển kinh tế biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

7

Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của nền kinh tế

 

 

- Tình hình cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tình hình thực hiện Luật Đầu tư công; đối tác công - tư (PPP); thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; quản lý và sử dụng vốn ODA

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

- Tình hình xã hội hóa trong đầu tư phát triển; khuyến khích đầu tư tư nhân

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

 

- Hệ thống pháp luật về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng

8

Chất lượng nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học, công nghệ

 

 

- Chất lượng nguồn nhân lực

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

- Tiềm lực khoa học, công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

9

Phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân

 

 

- Phát triển văn hóa; thể dục thể thao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

- Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

- Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

 

- Phát triển y tế và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số;

Bộ Y tế

 

- Tạo việc làm; cơ chế, chính sách giảm nghèo, trợ giúp xã hội, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; chăm sóc người có công; thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

- Chính sách tiền lương, tiền công

Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

- Phát triển nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng

 

- Tôn giáo, tín ngưỡng, công tác thanh niên

Bộ Nội vụ

 

- Thực hiện chính sách dân tộc

Ủy ban Dân tộc

 

- Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế

 

- Công tác thông tin, tuyên truyền, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông...

Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam

10

Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

- Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

- Phòng, chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội

 

 

- Công tác phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an

 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ Tài chính

 

- Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

- Thực hiện cải cách hành chính

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức bộ máy Chính phủ tinh gọn, tinh giản biên chế; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Bộ Nội vụ

 

- Thực hiện cải cách tư pháp

Bộ Tư pháp

 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Chính phủ

12

Tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế

 

 

- Tăng cường quốc phòng, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ

Bộ Quốc phòng

 

- Ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn mạng

Bộ Công an

 

- Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Bộ Ngoại giao

13

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

II

Công tác chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

B

Nguyên nhân

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

 

- Nguyên nhân của thành công (khách quan và chủ quan)

 

 

- Nguyên nhân của hạn chế (khách quan, chủ quan)

 

C

Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

 

Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, đề án thuộc Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2016-2020 theo phụ lục 2 kèm theo.

Các bộ, cơ quan trung ương

 

PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025

 

A

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

 

Lưu ý: Đề xuất cách thức, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

 

B

Đề xuất các nhiệm vụ, đề án đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo phụ lục 3 kèm theo.

Các bộ, cơ quan trung ương

 

PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

 

Các biện pháp phối hợp tổ chức cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2016-2020 TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-CP NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2016
(Kèm theo văn bản số 4201/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 6 năm 2020)

TT

TÊN ĐỀ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN TRÌNH

CẤP TRÌNH

HÌNH THỨC VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

I

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, TẠO MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1

Đề án thí điểm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Bộ Tư pháp

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

2

Kế hoạch thực hiện Công ước La hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoai giao, Tòa án nhân dân tối cao và một số bộ, ngành có liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Chương trình

 

3

Đề án “Tăng cường năng lực cho trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư phục vụ hội nhập quốc tế”

Bộ Tư pháp

Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

4

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan

2016

Chính phủ

Đề án

 

II

ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CÁC CÂN ĐỐI LỚN CỦA NỀN KINH TẾ

5

Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ, ngành trung ương và địa phương

Tháng 9/2016

Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội

Đề án

 

6

Chiến lược tổng thể quốc gia về tài chính toàn diện

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các cơ quan liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

7

Đề án “Phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020 và định hướng đến 2030”

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

8

Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

9

Đề án định hướng kế hoạch vay và trả nợ công giai đoạn 2016-2020

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2016

Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị

Đề án

 

10

Đề án hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2019

Chính phủ

Đề án

 

11

Đề án hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2020

Chính phủ

Đề án

 

12

Đề án thành lập Quỹ phát triển cà phê Việt Nam

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2016

Chính phủ

Đề án

 

13

Đề án hoàn thiện cơ chế tài chính về cấp quyền sử dụng khu vực biển khi giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2019

Chính phủ

Đề án

 

14

Kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm 2016-2020

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2016

Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị

Đề án

 

15

Chiến lược Tài chính đến năm 2030

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2019-2020

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

16

Các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2016

Bộ Chính trị

Đề án

 

III

ĐẨY MẠNH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GẮN VỚI ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, NÂNG CAO NĂNG SUẤT, HIỆU QUẢ VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ

17

Đề án nâng cao năng lực Quốc gia về phòng, chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2016-2017

Chính phủ

Đề án

 

18

Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Khoa học và Cống nghệ

2016-2017

Chính phủ

Chương trình

 

19

Đề án sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ, ngành, các tổ chức Hội Trung ương và địa phương

Quý IV/năm 2018

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

20

Đề án phát triển các vùng lương thực trọng điểm quốc gia

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và các địa phương

2016-2017

Chính phủ

Đề án

 

21

Đề án tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Công Thương; các địa phương

2016-2017

Chính phủ

Để án

 

22

Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên động vật giai đoạn 2016-2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Y tế

2016

Chính phủ

Chương trình

 

23

Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 10/2016

Chính phủ

Đề án

 

24

Đề án xây dựng hệ thống thông tin nghề cá Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 8/2016

Chính phủ

Đề án

 

25

Đề án kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: Y tế, Công Thương

2016

Chính phủ

Đề án

 

26

Đề án Tăng cường, củng cố năng lực hệ thống nhân viên kỹ thuật nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp xã

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nội vụ; UBND cấp tỉnh

Quý IV/2016

Chính phủ

Đề án

 

27

Đề án phương thức hoạt động của Ban Nông nghiệp xã

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nội vụ; các địa phương

Quý II/2017

Chính phủ

Đề án

 

28

Đề án quy hoạch mạng lưới các tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nội vụ

2016

Chính phủ

Đề án

 

29

Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Bộ Công Thương

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Quý III/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

30

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Bộ Công Thương

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Quý III/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

31

Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2025, có xét đến năm 2035

Bộ Công Thương

Các cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án sản xuất, phân phối thép liên quan

Quý IV/2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

32

Quy hoạch phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Bộ Công Thương

Các cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý IV/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

33

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bộ Công Thương

Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan

Quý II/2016

Thủ tướng Chính phủ

Chương trình

 

34

Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

Đã được trình trong T12/2015 nhưng chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện tại, Đề án vẫn đang được hoàn thiện

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

35

Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

Tháng 12/2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

36

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa dược Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

Quý IV/2017

Chính phủ

Đề án

 

37

Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

38

Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

39

Đề án tham gia Sáng kiến minh bạch hóa ngành công nghiệp khai khoáng (EITI)

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2016

Chính phủ

Đề án

 

40

Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Cơ quan Điều tiết điện lực trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

Tháng 12/2018

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

41

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

42

Đề án "Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế"

Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

43

Chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

Quý III/2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

44

Đề án những vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2016

Bộ Chính trị

Đề án

 

45

Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu” theo Quyết định 2026/QĐ-TTg

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2016

Chính phủ

Đề án

 

46

Đề án Tăng cường năng lực kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu bằng máy soi Container giai đoạn 2016-2025.

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2016

Chính phủ

Đề án

 

47

Đề án xây dựng khu vực kiểm tra kiểm soát, giám sát và lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu quốc tế.

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2016

Chính phủ

Đề án

 

IV

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

48

Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bộ Giao thông vận tải

Các cơ quan liên quan

Tháng 6/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

49

Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bộ Giao thông vận tải

Các cơ quan liên quan

Tháng 5/2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

50

Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Việt Nam-Trung Quốc

Bộ Giao thông vận tải

Các cơ quan liên quan

Tháng 5/2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

51

Đề án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020

Bộ Giao thông vận tải

Các cơ quan liên quan

Tháng 6/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

52

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Các cơ quan liên quan

Quý II/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

53

Chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020 - 2030

Bộ Xây dựng

Các cơ quan liên quan

Quý IV/2018

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

54

Đề án Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện

Bộ Xây dựng

Các cơ quan liên quan

Quý II/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

55

Đề án lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình xây dựng

Bộ Xây dựng

Các cơ quan liên quan

Quý III/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

56

Đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường; cơ chế, chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

57

Đề án hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, các công cụ quản lý kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị

Bộ Xây dựng

Các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

58

Đề án đánh giá sự phát triển thị trường xây dựng, các yếu tố cơ bản tạo ra sự biến động của thị trường, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất các giải pháp bình ổn, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của các loại thị trường xây dựng

Bộ Xây dựng

Các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

V

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH, HỖ TRỢ THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

59

Đề án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn dưới Luật

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2016-2020

Quốc hội, Chính phủ

Đề án

 

60

Đề án thúc đẩy đầu tư tra nước ngoài của Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

Quý IV/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

61

Đề án tiếp tục thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp viễn thông giai đoạn 2020-2025

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

VI

PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG KINH TẾ, KHU KINH TẾ, KINH TẾ BIỂN

62

Đề án Xây dựng mô hình Đặc khu kinh tế, bao gồm Đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nội vụ, các Bộ ngành liên quan, tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Phú Quốc

Tháng 10/2016

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị

Đề án

 

63

Đề án "Giải pháp tái cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu"

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

VII

HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC CỦA NỀN KINH TẾ

64

Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2015-2025, bao gồm cả lộ trình mua sắm tập trung qua mạng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế

2016

Thủ tướng Chính phủ

Chương trình

 

65

Đề án đổi mới hiện đại hóa công tác quản lý thông tin, dữ liệu đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

Quý IV/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

66

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

Tháng 9/2016

Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội

Đề án

 

67

Đề án tái cơ cấu đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội

Đề án

 

VIII

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

68

Đề án quy hoạch lai mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đáo tạo

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

69

Đề án đổi mới đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

70

Đề án nâng cao năng lực giảng viên và cán bộ quản lý các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

71

Đề án định hướng nghề nghiệp ở giáo dục phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

72

Đề án tự chủ giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Dừng xây dựng Đề án vì nội dung đã được tích hợp vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/NĐ-CP hướng dẫn triển khai Luật.

73

Đề án phổ cập tiếng Anh giai đoạn 2016-2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

74

Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

75

Đề án quốc tế hóa giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Ghép chung với nhiệm vụ 77

76

Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

77

Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Ghép chung với nhiệm vụ 75

78

Đề án phát triển nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao phục vụ sản xuất trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2017

Chính phủ

Đề án

 

79

Đề án thành lập các trường đại học thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ

Tháng 12/2016

Chính phủ

Đề án

 

80

Đề án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn 2025, tầm nhìn 2030”

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

81

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ và đổi mới hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Giáo dục và đào tạo, Các bộ ngành liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

IX

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, XÃ HỘI, XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

82

Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

83

Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng Tây nguyên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2017-2018

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

84

Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2018-2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

85

Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh ven biển, đảo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2018-2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

86

Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

Quý I/2018

Bộ Chính trị

Đề án

 

87

Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày và tuyên truyền di sản văn hóa và truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

88

Đề án Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tín ngưỡng, lễ hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

Quý IV/2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

89

Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2016-2020

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

90

Đề án Khôi phục và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, ngành nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

91

Đề án Xây dựng chính sách đặc thù đối với người có uy tín, người làm công tác văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

92

Đề án sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

93

Đề án bảo tồn, giữ gìn tiếng nói và chữ viết của các dân tộc có tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình phù hợp với quy định của pháp luật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

94

Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thư viện công cộng Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

95

Quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

Quý II/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

96

Quy hoạch Tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

Quý IV/2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

97

Quy hoạch phát triển thông tấn xã Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

Thông tấn xã Việt Nam

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Tháng 9/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

98

Quy hoạch phát triển Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2020 và định hướng phát triển những năm tiếp theo

Đài Truyền hình Việt Nam

Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Tháng 12/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

99

Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

100

Đề án giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin của Chính phủ điện tử phạm vi toàn quốc

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

101

Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố mạng (CERT) trên toàn quốc

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

102

Đề án đề xuất cơ chế ưu đãi thí điểm cho các cán bộ kỹ thuật an toàn thông tin và lực lượng ứng cứu sự cố an toàn mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan

2016

Thủ tướng Chính phú

Đề án

 

103

Đề án nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, cải thiện mức độ tin cậy của quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử theo hướng xã hội hóa

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

104

Đề án hỗ trợ phát triển một số sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng nội địa

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

105

Đề án kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở cấp huyện và cấp xã

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

106

Chiến lược phát triển thông tin quốc gia tới 2025, tầm nhìn 2030

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

107

Đề án quy hoạch phát triển an toàn thông tin mạng đến năm 2030

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

108

Đề án kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

109

Đề án quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2030

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

110

Đề án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025

Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Chính phủ; Các bộ, ngành liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

111

Đề án đổi mới và phát triển hệ thống chính sách trợ giúp xã hội giai đoạn 2015-2030

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

112

Đề án bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

 

113

Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2017-2020

Bộ Lao động, Thuơng binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

 

114

Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

 

115

Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

Tháng 6/2016

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

 

116

Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

117

Đề án hoàn thiện thể chế và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về quan hệ lao động đáp ứng yêu cầu hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

118

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Chương trình

 

119

Đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đến khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Các cơ quan liên quan

Tháng 12/2017

Chính phủ

Đề án

 

120

“Sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử” theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Các cơ quan liên quan

Tháng 3/2018

Chính phủ

Đề án

 

121

Xây dựng mô hình tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Tài chính; Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội

2017

Chính phủ

Đề án

Không thực hiện theo văn bản số 157/VPCP-KTTH ngày 05/1/2018

122

Đề án quy hoạch mạng lưới Khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

123

Xây dựng Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2035 và tầm nhìn những năm tiếp theo

Ủy ban Dân tộc

Các cơ quan liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

124

Đề án xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các tổ chức quốc tế

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

125

Đề án cấp một số ấn phẩm báo chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020

Ủy ban Dân tộc

Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông

Tháng 7/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

126

Đề án Xây dựng hệ thống thống kê và dự báo ngành công tác dân tộc

Ủy ban Dân tộc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Tài chính

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

127

Đề án dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

Ủy ban Dân tộc

Bộ Giáo dục và đào tạo

Tháng 11/2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

128

Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 4 nhóm đối tượng theo QĐ 402/QĐ-TTg (Lãnh đạo cấp tỉnh và tương đương; Lãnh đạo cấp Sở và tương đương; Lãnh đạo cấp Phòng và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo)

Ủy ban Dân tộc

Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội Vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tháng 6/2017

Thủ tướng Chính phủ

Chương trình

 

X

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

129

Thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2016

Ban Chấp hành Trung ương

Đề án

 

130

Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện có do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP , ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

131

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

132

Đề án Đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

133

Các giải pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất, (bao gồm cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp), khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất (nông nghiệp)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017

Ban Chấp hành Trung ương

Đề án

 

134

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

135

Thí điểm cho nhà đầu tư nước ngoài nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2018

Chính phủ

Đề án

 

136

Dự án lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2020

Quốc hội

Dự án

 

137

Đề án tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2020

Ban Chấp hành Trung ương

Đề án

 

138

Đề án nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế xã hội

Bộ Tài nguyện và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

139

Nghiên cứu đánh giá việc khai thác sử dụng nước ngầm và tác động đến vấn đề sụt lún nền đất khu vực Tp. Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết trước mắt và lâu dài

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

140

Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quy hoạch

 

141

Quy hoạch tài nguyên nước chung cả nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quy hoạch

 

142

Đề án Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lãnh thổ Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

143

Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

144

Đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

145

Đề án về các cơ chế phối hợp trong nước giải quyết các vấn đề môi trường trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

146

Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật đa dạng sinh học 2008; đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật đa dạng sinh học

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2019

Chính phủ

Đề án

 

147

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

Chiến lược

 

148

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2016

Quốc hội

Quy hoạch

 

149

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Quy hoạch

 

150

Đề án thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2017

Chính phủ

Đề án

 

151

Kế hoạch triển khai Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch

 

152

Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2017

Chính phủ

Kế hoạch

 

153

Đề án xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình cộng đồng ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Hồng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

154

Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2020

Thủ tướng Chính phủ

Chiến lược

 

155

Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Chương trình

 

156

Đề án xây dựng Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

157

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

158

Đề án đánh giá hoàn thiện chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường phù hợp với TPP và các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2017

Chính phủ

Đề án

 

159

Tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng trong sử dụng hiệu quả tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

160

Chiến lược phát triển ngành Tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ

Chiến lược

 

161

Đề án hợp tác quốc tế trong quản lý, khai thác tài nguyên nước xuyên biên giới

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2018

Chính phủ

Đề án

 

162

Quy hoạch phát triển Năng lượng quốc gia giai đoạn 2016- 2025 có xét đến năm 2035

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

163

Quy hoạch điện chất thải rắn quốc gia giai đoạn 2025, tầm nhìn 2035

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

Quý IV/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

164

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram và antimon đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Bộ Công Thương

Các cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố có khoáng sản liên quan

Quý IV/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

165

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu magnezit, cao lanh, felspat và đá hoa trắng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Bộ Công Thương

Các cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố có khoáng sản liên quan

Quý IV/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

166

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Bộ Công Thương

Các cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố có khoáng sản liên quan

Quý IV/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

167

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Bộ Công Thương

Các cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố có khoáng sản liên quan

Quý IV/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

168

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Bộ Công Thương

Các cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố có khoáng sản liên quan

Quý IV/2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

169

Đề án hoàn thiện cơ chế tài chính về cấp ủy quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên

Bộ Tài chính

Các cơ quan liên quan

2018

Chính phủ

Đề án

 

XI

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

170

Đề án Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc phục vụ công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ

Các cơ quan liên quan

2018

Chính phủ

Đề án

 

171

Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành thanh tra

Thanh tra Chính phủ

Các cơ quan liên quan

2019

Chính phủ

Đề án

 

172

Đề án tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các tầng lớp nhân dân và công chức, viên chức

Thanh tra Chính phủ

Các cơ quan liên quan

2017

Chính phủ

Đề án

 

173

Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, kiểm tra đảng và kiểm toán nhà nước

Thanh tra Chính phủ

Các cơ quan liên quan

2020

Bộ Chính trị

Đề án

 

174

Đề án tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 10/2017

Ban Chấp hành Trung ương

Đề án

 

175

Đề án Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Châu bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu Châu Á Thái Bình Dương

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 6/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

176

Đề án phân định chức năng, nhiệm vụ và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về lưu trữ Việt Nam

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 12/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

177

Đề án thực hiện nhiệm vụ lưu trữ thông tin số trong các cơ quan nhà nước

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

178

Đề án hình thức tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quỹ, các tổ chức trực thuộc hội về đề xuất chủ trương, giải pháp tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các hội, quỹ sau cấp phép

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

2019

Ban Bí thư

Đề án

 

179

Đề án Tín ngưỡng và quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng ở Việt Nam

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Quý III/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

180

Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”

Bộ Tư pháp

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khác có liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

181

Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương khác có liên quan

2016

Thủ tướng

Đề án

Bộ Tư pháp báo cáo đã chuyển nhiệm vụ này sang Văn phòng Chính phủ

182

Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

XII

TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH; KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH BẢO VỆ VỮNG CHẮC ĐỘC LẬP, CHỦ QUYỀN, THỐNG NHẤT VÀ TOÀN VẸN LÃNH THỔ CỦA TỔ QUỐC; GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC; BẢO ĐẢM AN NINH QUỐC GIA, GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ, GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

183

Đề án về chế độ, chính sách đối với người nước ngoài có công đang định cư ở nước ngoài

Bộ Quốc phòng

Các cơ quan liên quan

Quý IV/2016

Ban Bí thư

Đề án

 

184

Quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

Bộ Quốc phòng

Các cơ quan liên quan

Tháng 10/2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

185

Đề án hệ thống cơ cấu tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn từ Trung ương đến địa phương

Bộ Quốc phòng

Các cơ quan liên quan

Quý IV/2020

Chính phủ

Đề án

 

186

Kế hoạch nhà nước về động viên quân đội và Kế hoạch nhà nước về động viên công nghiệp

Bộ Quốc phòng

Các cơ quan liên quan

Tháng 9/2019

Chính phủ

Đề án

 

187

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bộ Quốc phòng

Các cơ quan liên quan

Tháng 10/2016

Ban Bí thư

Đề án

 

188

Đề án Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán háng hóa quốc tế

Bộ Công Thương

Các cơ quan liên quan

2016

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

189

Đề án thành lập Cơ quan Nhân quyền quốc gia Việt Nam.

Bộ Công An

Các cơ quan liên quan

2016

Chính phủ

Đề án

 

190

Đề án Bảo vệ các mục tiêu trọng điểm quốc gia, phòng, chống tội phạm mạng, bảo đảm an ninh mạng, tác chiến mạng

Bộ Công An

Các cơ quan liên quan

2016

Chính phủ

Đề án

 

191

Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị Công an nhân dân tình hình hiện nay

Bộ Công An

Các cơ quan liên quan

2016

Ban Bí thư

Đề án

 

192

Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ Công an nhân dân giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Bộ Công An

Các cơ quan liên quan

2016

Chính phủ

Chương trình

 

193

Đề án hiện đại hóa phương tiện chuyên dùng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ cao phục vụ công tác chiến đấu của một số lực lượng An ninh, Tình báo, Cảnh sát cơ động

Bộ Công An

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

194

Đề án công tác công an góp phần đảm bảo an ninh công nhân tại các khu công nghiệp trong tình hình mới

Bộ Công An

Các cơ quan liên quan

2017

Chính phủ

Đề án

 

195

Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm thông tin chỉ huy, theo hướng tập trung chính quy, hiện đại, ít dàn trải, phân tán

Bộ Công An

Các cơ quan liên quan

2017

Chính phủ

Đề án

 

196

Dự án đảm bảo an toàn thông tin cho mạng máy tính diện rộng đa dịch vụ dùng riêng ngành Công an

Bộ Công An

Các cơ quan liên quan

2017

Chính phủ

Dự án

 

197

Đề án tham gia Công ước quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích

Bộ Công An

Các cơ quan liên quan

2017

Chính phủ

Đề án

 

198

Dự án tăng cường năng lực cho các cơ quan điều phối quốc gia về phòng, chống ma túy tại Việt Nam giai đoạn III

Bộ Công An

Các cơ quan liên quan

2017

Chính phủ

Dự án

 

199

Đề án thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước Trung Đông - Châu Phi giai đoạn 2016-2025

Bộ Ngoại giao

Các cơ quan liên quan

Quý III/2016

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Đề án

 

200

Đề án tổng thể về đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Bộ Ngoại giao

Các cơ quan liên quan

2019

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị

Đề án

 

201

Đề án về cử Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN

Bộ Ngoại giao

Các cơ quan liên quan

2017

Thủ tướng Chính phũ

Đề án

 

202

Đề án về đảm nhiệm vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản (2018 - 2021)

Bộ Ngoai giao

Các cơ quan liên quan

2018

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

203

Đề án Đối thoại nhân quyền với Mỹ, EU, Úc, Thụy Sỹ, Na-uy

Bộ Ngoai giao

Các cơ quan liên quan

2017, 2018, 2019, 2020

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

 

204

Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

Quý IV/2016

Thủ tướng Chính phủ

Chương trình

 

 

PHỤ LỤC 3

DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo văn bản số 4201/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 6 năm 2020)

TT

TÊN ĐỀ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN TRÌNH

CẤP TRÌNH

HÌNH THỨC VĂN BẢN

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH GỬI VĂN BẢN

I. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ (20)

TT

BỘ/CƠ QUAN NGANG BỘ

TT

BỘ/CƠ QUAN NGANG BỘ

1.

Bộ Quốc phòng

11.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.

Bộ Công an

12.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.

Bộ Ngoại giao

13.

Bộ Nội vụ

4.

Bộ Tư pháp

14.

Bộ Y tế

5.

Bộ Tài chính

15.

Bộ Khoa học và Công nghệ

6.

Bộ Công Thương

16.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

17.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

8.

Bộ Giao thông vận tải

18.

Thanh tra Chính phủ

9.

Bộ Xây dựng

19.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

10.

Bộ Thông tin và Truyền thông

20.

Ủy ban Dân tộc

II. CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ (7)

TT

CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

TT

CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

1.

Đài Tiếng nói Việt Nam

5.

Đài Truyền hình Việt Nam

2.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

6.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

3.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

7.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

4.

Thông tấn xã Việt Nam

8

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

III. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (63)

IV. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ (01)

V. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (33)

1. Lãnh đạo Bộ (6b);

2. Các đơn vị: (25b);

- Tổng cục Thống kê;

- Các Cục: QLĐT, PTDN, ĐTNN, QLĐKKD, PTHTX;

- Các Vụ: KTĐPLT, TCTT, KTCN, KTNN, KTDV, KCHTĐT, QLKKT, GSTĐĐT, KTĐN, LĐVHXH, KHGDTNMT, QLQH, QPAN, PC;

- Các Viện: CLPT, QLKTTW;

- Các trung tâm: Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Đổi mới sáng tạo quốc gia;

- Văn phòng Bộ;

3. Lưu: VT, Vụ TH.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4201/BKHĐT-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 30/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4201/BKHĐT-TH

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448528