• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB năm 2020 về báo cáo, đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2010-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4215/LĐTBXH-TCCB
V/v báo cáo, đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2010 - 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 07/10/2020, Bộ Nội vụ có Công văn số 5288/BNV-TH yêu cầu báo cáo, đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1758/2010/QĐ-BNV ngày 24/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Để có cơ sở báo cáo, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ của Bộ giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn tiếp theo, Bộ đề nghị đơn vị báo cáo, đánh giá theo yêu cầu tại Công văn số 5288/BNV-TH ngày 07/10/2020 của Bộ Nội vụ (Đề cương file mềm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ), trong đó tập trung các nội dung sau:

1. Đánh giá thực trạng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ, văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng:

- Cung cấp số liệu và đánh giá theo trình độ đào tạo, ngạch/chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính, vị trí việc làm, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ,...

- Đánh giá chất lượng công chức căn cứ theo mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, đặc biệt là tồn tại và nguyên nhân.

2. Đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và giải pháp xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ những năm tiếp theo (Lưu ý: các giải pháp phải đầy đủ, toàn diện, khả thi).

Các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 02/11/2011 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Hà (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4215/LĐTBXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 26/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457157