• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Trạm thu phí

Công văn 4224/TCĐBVN-TC năm 2018 triển khai việc sử dụng tên gọi trạm thu phí do Bộ giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4224/TCĐBVN-TC
V/v triển khai việc sử dụng tên gọi trạm thu phí

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án BOT;
- Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam;
- Tổng công ty ĐTPT&QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long;
- Các Cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục ĐBVN.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công thư số 223/LĐCP ngày 24/5/2018; trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản 6870/BTC-QLG ngày 11/06/2018 và ý kiến của Bộ kế hoạch và đầu tư tai văn bản số 4489/BKHĐT-KCHTĐT ngày 02/7/2018; chỉ đạo của Bộ giao thông vận tải tại văn bản số 7461/BGTVT-TC ngày 10/7/2018;

Để thống nhất tên gọi dễ hiểu, đơn giản, được người dân và doanh nghiệp đồng tình chấp nhận, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện:

- Đổi tên "Trạm thu giá" thành "Trạm thu phí";

- Thay thế từ "giá" bằng từ "phí" trong các cụm từ "trạm thu giá", "biểu giá", "mức giá" trên hệ thống biển tên trạm, biển chỉ dẫn, tên bảng niêm yết mức thu và trên vé thu tại các trạm thu phí;

- Thời gian hoàn thành trước ngày 20/7/2018; đối với vé đã in, đơn vị tiếp tục sử dụng hết đến khi phát hành vé mới.

Các Cục Quản lý đường bộ và Cục Quản lý đường bộ cao tốc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các các đơn vị thuộc địa bàn quản lý, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kết quả trước ngày 25/7/2018.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Lưu: VT, TC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Cường

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4224/TCĐBVN-TC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 10/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải vừa có Công văn 4224/TCĐBVN-TC yêu cầu các đơn vị thực hiện đổi tên "Trạm thu giá" thành "Trạm thu phí". Theo đó:

 

  • Thay thế từ "giá" bằng từ "phí" trong các cụm từ "trạm thu giá", "biểu giá", "mức giá" trên hệ thống biển tên trạm, biển chỉ dẫn, tên bảng niêm yết mức thu và trên vé thu tại các trạm thu phí;

  • Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/7/2018;

  • Cho phép các đơn vị tiếp tục sử dụng hết vé đã in đến khi phát hành vé mới.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ và Cục Quản lý đường bộ cao tốc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị thuộc địa bàn quản lý, báo cáo kết quả về Tổng cục trước ngày 25/7/2018.

Chi tiết xem tại Công văn 4224/TCĐBVN-TC ngày 10/7/2018. 

Từ khóa: Công văn 4224/TCĐBVN-TC

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
387038