• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 423/GSQL-GQ2 năm 2017 về gia công cho thương nhân nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 423/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 423/GSQL-GQ2
V/v gia công cho thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời các công văn số 2662/HQBD-GSQL ngày 21/11/2016, số 2792/HQBD-GSQL ngày 05/12/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc liên quan đến việc xác định loại hình gia công cho thương nhân nước ngoài. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp tương tự như Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nêu tại 02 công văn dẫn trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 2084/BTC-TCHQ ngày 25/02/2008 trao đi với Bộ Công Thương và Bộ Công Thương đã có công văn số 1948/BCT-XNK ngày 12/3/2008 trả lời. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ nội dung trao đổi tại công văn số 1948/BCT-XNK dẫn trên của Bộ Công Thương để hướng dẫn Công ty TNHH TOHO VINA, Công ty TNHH Uchihashi Việt Nam thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 2084/BTC-TCHQ ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính và công văn số 1948/BCT-XNK ngày 12/3/2008 của Bộ Công Thương)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 423/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 01/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 423/GSQL-GQ2

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341483