• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 423/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

Tải về Công văn 423/QHLĐTL-CSLĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 423/QHLĐTL-CSLĐ
V/v sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Vũ Hải Anh
(Công ty Liên doanh Canxi Cacbonat YBB, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái)

Trả lời kiến nghị của ông Vũ Hải Anh về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại công văn số 9820/VPCP-ĐMDN ngày 10/10/2018, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 24 của Bộ luật lao động thì phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

2. Theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật lao động thì trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và nội dung ông hỏi thì trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng lao động về công việc, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương trả lời để Ông biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - Văn phòng Chính phủ (để biết);
- VCCI (để biết);
- Lưu VP, CSLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Tường

 

Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 423/QHLĐTL-CSLĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quan hệ lao động và Tiền lương   Người ký: Nguyễn Xuân Trường
Ngày ban hành: 22/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 423/QHLĐTL-CSLĐ

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400574