• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Chính sách đối với người lao động dôi dư

 

Công văn 4230/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4230/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4230/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1559/LĐTBXH-LĐTL ngày 24/8/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh về giải quyết dôi dư đối với người lao động khi sáp nhập, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại doanh nghiệp nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động năm 1994 sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 thì trường hợp sáp nhập hợp nhất chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý và sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động.

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ thì người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của công ty thực hiện sắp xếp lại theo hình thức cổ phần hóa, bán, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998, tại thời điểm sắp xếp lại công ty đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm.

Theo quy định nêu trên và nội dung công văn số 1559/LĐTBXH-LĐTL nêu trên thì ông Hà Hồng Chương làm việc tại Công ty xe khách Quảng Ninh từ tháng 8 năm 1986 đến 10/10/1998 và được chuyển sang làm việc tại Công ty quản lý bến xe bến tầu Quảng Ninh theo Quyết định ngày 01/10/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập bộ phận vé tháng của Công ty xe khách Quảng Ninh vào Công ty quản lý bến xe bến tầu Quảng Ninh, khi đó Công ty quản lý bến xe bến tầu Quảng Ninh (nay là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bến xe Bến tàu Quảng Ninh) có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hp đồng lao động với ông Chương; khi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bến xe Bến tàu Quảng Ninh thực hiện cổ phần hóa, ông Chương không được bố trí việc làm tại công ty cổ phần thì ông Chương được giải quyết chế độ lao động dôi dư theo quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4230/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 19/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4230/LĐTBXH-LĐTL

763

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
293410