• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4234/BNN-HTQT năm 2013 báo cáo tình hình hợp tác với nước ngoài về tư pháp và pháp luật 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 4234/BNN-HTQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4234/BNN-HTQT
V/v: Báo cáo tình hình hợp tác với nước ngoài về tư pháp và pháp luật 2013

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm Nghiệp, Thủy lợi và Thủy sản
- Các Cục: Kinh tế hợp tác và PTNT, Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ Thực vật, Chế Biến, Thương mại Nông lâm Thủy sản và Nghề muối, Quản lý chất lượng Nông Lâm và Thủy sản
- Vụ Pháp chế

 

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc báo cáo định kỳ các hoạt động hợp tác với nước ngoài về tư pháp và pháp luật năm 2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quý cơ quan báo cáo các nội dung sau:

1. Thống kê các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác với nước ngoài về tư pháp và pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý theo biểu mẫu kèm theo.

2. Đánh giá việc triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác trong đó tập trung vào các nội dung:

- Tình hình triển khai thực hiện theo tiến độ, các kết quả đã đạt được của các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác;

- Hiệu quả, mức độ hợp tác của các đối tác nước ngoài;

- Những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện; và

- Các đề xuất liên quan.

Đề nghị Quý cơ quan báo cáo về Bộ (Vụ Hợp tác Quốc tế) trước ngày 18/09/2013 kèm theo 01 bản điện tử gửi về địa chỉ email: honganh.htpt@mard.gov.vn. Để trao đổi thông tin, đề nghị liên hệ Phòng Tổng hợp, Vụ Hợp tác quốc tế: tel: 37347081 email: honganh.htpt@mard.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu VP-HTQT (ha).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trần Kim Long

 

Tên cơ quan:…………………

BẢNG THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI VỀ TƯ PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

(Trong năm 2013)

Tổng số chương trình, dự án hợp tác trong năm 2013:……………..

Tổng số các hoạt động hợp tác đơn lẻ ngoài chương trình, dự án hợp tác trong năm 2013:…………..

STT

Tên các chương trình, dự án hợp tác1

Mục tiêu tổng quát

Tên nhà tài trợ

Vốn tài trợ

Vốn đối ứng

Thời gian hoạt động

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………., Ngày……….tháng………...năm 2013
Cơ quan chủ quản
(Ký tên, đóng dấu)

____________

1 Trong trường hợp Quý cơ quan có các hoạt động hợp tác đơn lẻ không thuộc chương trình, dự án hợp tác, đề nghị liệt kê chi tiết các hoạt động hợp tác đơn lẻ đó.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4234/BNN-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Kim Long
Ngày ban hành: 13/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4234/BNN-HTQT

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207119