• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4242/NHNN-QLNH năm 2014 về nhập khẩu dây vàng làm mạch dẫn điện trong quá trình sản xuất linh kiện điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 4242/NHNN-QLNH
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4242/NHNN-QLNH
V/v nhập khẩu dây vàng sản xuất linh kiện điện tử

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ

Trả lời công văn số 45/CV-NAMUGA ngày 20/5/2014 của Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ về việc nhập khẩu dây vàng (goldwire) để làm mạch dẫn điện trong quá trình sản xuất linh kiện điện tử, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ thực hiện việc nhập khẩu dây vàng để làm mạch dẫn điện trong quá trình sản xuất linh kiện điện tử theo quy định pháp luật về việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất linh kiện điện tử.

2. Định kỳ hàng quý (vào ngày 10 của tháng đầu tiên quý tiếp theo), Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ phải gửi báo cáo cho NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) về tình hình nhập khẩu và sử dụng dây vàng. Trường hợp Công ty không gửi báo cáo, NHNN sẽ có văn bản phối hợp với Cơ quan Hải quan xử lý về vấn đề nhập khẩu dây vàng của Công ty.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTĐ Lê Minh Hưng (để b/c);
- Tổng Cục Hải quan (để p/h);
- Lưu: VP; QLNH.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4242/NHNN-QLNH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Đào Xuân Tuấn
Ngày ban hành: 16/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4242/NHNN-QLNH

501

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236843