• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


 

Công văn 4243/LĐTBXH-VP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4243/LĐTBXH-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4243/LĐTBXH-VP
V/v thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 (Nghị quyết số 154/NQ-CP) và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg). Để kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và người dân về cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 được quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh vã Xã hội trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn; vướng mắc, đề nghị thông tin về Bộ lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để có hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực thuộc TW (để thực hiện);
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4243/LĐTBXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Văn Thanh
Ngày ban hành: 27/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4243/LĐTBXH-VP

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456349