• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

 

Công văn 4262/BXD-KHCN năm 2020 về hướng dẫn, xác nhận sản phẩm bê tông khí chưng áp đạt giới hạn chịu lửa danh định do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 4262/BXD-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4262/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn, xác nhận sản phẩm bê tông khí chưng áp đạt giới hạn chịu lửa danh định

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần bê tông khí chưng áp Viglacera

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 205/VIG.AAC-KTKCS ngày 20/8/2020 của Công ty Cổ phần bê tông khí chưng áp Viglacera về việc đề nghị hướng dẫn, xác nhận sản phẩm bê tông khí chưng áp đạt giới hạn chịu lửa danh định. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

STT 6, Bảng F1, Phụ lục F (Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu), QCVN 06:2010/BXD có ghi “Tường Block bê tông xốp chưng áp có khối lượng thể tích từ 475 kG/m3 đến 1.200 kG/m3, điều này được hiểu sản phẩm Block, Tấm tường panel bê tông khí chưng áp đáp ứng được yêu cầu này.

Kể từ ngày 01/7/2020, QCVN 06:2010/BXD đã được thay thế bởi QCVN 06:2019/BXD, đề nghị Công ty cập nhật thông tin sản phẩm đối với phiên bản mới này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Công ty Cổ phần bê tông khí chưng áp Viglacera biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN&MT, N (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4262/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 01/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4262/BXD-KHCN

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452561