• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

 

Công văn 4263/BXD-KHCN năm 2020 vướng mắc về Chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng kính xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 4263/BXD-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4263/BXD-KHCN
V/v vướng mắc Chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng kính xây dựng

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Minh Vượng
(Địa chỉ: số 102 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 0608/MV ngày 06/8/2020 của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Minh Vượng về việc vướng mắc chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng kính xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Khoản 1.1.2, mục 1.1, phần 1 của QCVN 16:2019/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được ban hành bởi Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 có quy định “Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam, hàng hóa quá cảnh”. Đối chiếu với quy định này thì đơn vị cần làm chứng nhận hợp quy cho sản phẩm kính nhập khẩu theo QCVN 16:2019/BXD.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Công ty Cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Minh Vượng biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ VLXD;
- TT. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN&MT, N (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Minh Long

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4263/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Minh Long
Ngày ban hành: 01/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4263/BXD-KHCN

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452562