• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Công văn 4264/BGDĐT-TCCB năm 2013 thực hiện tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện tại hóa đất nước trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 4264/BGDĐT-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4264/BGDĐT-TCCB
V/v thực hiện Tiểu đề án 2: tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Các học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời  kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015), Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện tại hóa đất nước trong trường hợp”.

Nhằm triển khai Tiểu đề án 2 trong các trường học có chất lượng và đạt hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) triển khai các công việc sau:

- Thành lập Ban điều hành Tiểu đề án 2, do một đồng chí Lãnh đạo cơ sở đào tạo làm trưởng ban.

- Xây dựng kế hoạch triển khai Tiểu đề án 2 đến năm 2015 và kế hoạch thực hiện hàng năm. Kế hoạch cần xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện, kinh phí triển khai đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đưa việc thực hiện Tiểu đề án 2 vào chương trình công tác hàng năm của đơn vị.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã biên soạn bộ tài liệu gồm 02 cuốn dùng cho học sinh và sinh viên để tuyên truyền, giáo dục trong trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp cho mỗi cơ sở đào tạo 01 cuốn dùng cho sinh viên để làm tài liệu triển khai. Căn cứ tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, các cơ sở đào tạo xây dựng nội dung tập huấn phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, đơn vị và tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cán bộ làm công tác đoàn thể trong các trường học, cán bộ làm công tác vì sự phát triển phụ nữ, cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp để thực hiện tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cho học sinh, sinh viên.

- Các cơ sở đào tạo cần chủ động lập kế hoạch, lựa chọn hình thức phù hợp để tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo cho các đối tượng được tuyên truyền, giáo dục hiểu biết cơ bản về phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn và phát triển phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam  thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phấn đấu hoàn thành mục tiêu 90% trở lên học sinh, sinh viên; 95% trở lên nữ học sinh, sinh viên được tuyên truyền, giáo dục vào cuối năm 2014.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện đầy đủ nội dung tuyên truyền, giáo dục và phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học theo hướng dẫn và thực hiện báo cáo định kỳ trước ngày 05 tháng 11 hàng năm về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ban điều hành đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015) theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- BĐH Đề án 343 (TWHLHPNVN);
- Lưu: VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN VSTBPN NGÀNH GD
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4264/BGDĐT-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4264/BGDĐT-TCCB

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196001