• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 4265/BGDĐT-VP năm 2013 đôn đốc thực hiện cuộc vận động quyên góp, chuyển tặng sách giáo khoa cũ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 4265/BGDĐT-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4265/BGDĐT-VP
V/v: Đôn đốc thực hiện cuộc vận động quyên góp, chuyển tặng sách giáo khoa cũ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

Ngày 02 tháng 5 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 2772/BGDĐT-VP gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tiếp tục triển khai Cuộc vận động quyên góp, chuyển tặng và mua - bán sách giáo khoa cũ. Đây là cuộc vận động hàng năm mà các sở giáo dục và đào tạo cần thực hiện nhằm tạo điều kiện cho những học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn có đủ sách giáo khoa khi đến trường, không phải bỏ học vì thiếu sách giáo khoa trong năm học mới.

Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc vận động đã đạt những kết quả bước đầu. Hầu hết các sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai việc quyên góp, chuyển tặng, mua - bán sách giáo khoa cũ. Nhiều công ty sách và thiết bị trường học đã chủ động tham mưu với sở giáo dục và đào tạo để chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai cuộc vận động.

Tuy nhiên, số lượng sách đã thu mua, quyên góp, số sách đã bán, tặng lại chưa nhiều. Để đẩy mạnh cuộc vận động góp phần giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo quan tâm chỉ đạo thực hiện, có kế hoạch triển khai trong các tháng 6, 7, 8 và 9 năm 2013.

Kết quả cụ thể của Cuộc Vận động cần báo cáo về Bộ (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 15 tháng 9 năm 2013.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- NXBGDVN (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4265/BGDĐT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4265/BGDĐT-VP

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196002