• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 4267/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4267/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4267/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3204/CT-THNVDT ngày 05/4/2017 của Cục Thuế TP Hải Phòng về việc hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 7, Điều 32, Điều 36 và Phụ lục 4 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 19 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật thuế GTGT 13/2008/QH12;

- Căn cứ điểm a Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ khoản Khoản 3c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Điểm 5 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế Thành phố Hải Phòng thì:

Vướng mắc liên quan đến giải quyết hoàn thuế đối với dự án đầu tư phát sinh doanh thu, Bộ Tài chính đã có công văn số 11115/BTC-TCT ngày 21/8/2017 về việc chính sách thuế trả lời Công ty Cổ phần tập đoàn Vina Top về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư (bản photocopy kèm theo). Đề nghị Cục Thuê nghiên cứu nội dung hướng dẫn của công văn nêu trên đhướng dẫn, trả lời Công ty Cổ phần du thuyền Pelican Hạ Long - Cát Bà.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hải Phòng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Web
site TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4267/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 20/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4267/TCT-KK

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362405