• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 4284/VPCP-CN năm 2020 về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4284/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4284/VPCP-CN
V/v kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Yên, Cà Mau, Vĩnh Phúc.

Về Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (Báo cáo số 40/BC-KTNN ngày 08 tháng 5 năm 2020) về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hp đồng BT giai đoạn 2014 - 2018 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Yên, Cà Mau, Vĩnh Phúc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo đúng quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu Báo cáo nêu trên của Kiểm toán Nhà nước, rà soát các quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư nói chung và hình thức hp đồng BT nói riêng để hoàn thiện, khắc phục các bất cập, tồn tại được nêu tại Báo cáo; vừa bảo đảm thu hút mạnh mẽ nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư, vừa bảo đảm công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí tài sản công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ ly TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, PL;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4284/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 29/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4284/VPCP-CN

489

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444074