• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 4287/VPCP-KTTH năm 2014 giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4287/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4287/VPCP-KTTH
V/v giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 61/TTr-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2014 về một s giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012) và pháp luật về thuế, khẩn trương tổ chức lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp trình Chính phủ trong tháng 6 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Phạm Viết Muôn, Kiều Đình Thụ, Trợ TTgCP, các Vụ: TH, PL, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4287/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 11/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4287/VPCP-KTTH

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235157