• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế bảo vệ môi trường


 

Công văn 4297/VPCP-KTTH năm 2018 về dự án Nghị quyết Biểu thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4297/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4297/VPCP-KTTH
V/v Dự án Nghị quyết Biểu thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018.

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4904/BTC-CST ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự án Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường trình kèm theo công văn số 4904/BTC - CST nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, QHQH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4297/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 10/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4297/VPCP-KTTH

392

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381611