• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4302/UBND-KT về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 4302/UBND-KT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4302/UBND-KT
V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2020

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại phiên họp Ban Chỉ đạo năm 2026 (về Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 04/8/2020 của Văn phòng Chính phủ); UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã:

1. Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo về các vấn đề mới của hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là xu hướng liên kết mới và trọng tâm hợp tác trong các khuôn khổ khu vực và toàn cầu sau đại dịch Covid-19, các vấn đề xung đột thương mại, các thể chế đa phương,... đang và sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại và đầu tư.

2. Triển khai thực thi hiệu quả các FTA đã có hiệu lực

2.1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các FTA nói chung và thực thi cam kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) nói riêng, thông qua nhiều hình thức khác nhau và phù hợp với từng đối tượng: Hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo chuyên sâu về các FTA; Phát hành các ấn phẩm, cẩm nang tuyên truyền về các FTA, thị trường, ngành hàng phổ biến đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về hội nhập kinh tế quốc tế trên các phương tiện truyền thông của địa phương; chú trọng phổ biến trên các trang thông tin điện tử của Thành phố, các sở, ngành, đơn vị.

2.2. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiệp định EVFTA.

2.3. Chủ động, tích cực triển khai các Kế hoạch về Hội nhập kinh tế quốc tế của UBND Thành phố: (1) Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 24/2/2015 thực hiện chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO; (2) Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 08/8/2017 về Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020; (3) Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/3/2019 về thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP TPP) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2.4. Triển khai Kế hoạch của Thành phố thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

3. Giao Sở Công Thương tổng hợp các báo cáo tình hình thực hiện các Kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế, định kỳ báo cáo UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐLN HNQT về KT;
- PC
T TT UBND TP Nguyễn Văn Sửu;
- Các thành viên BCĐ HNQT TP;
- VPUB: CVP, PCVPV.T.Anh, TKBT, KT;
- Lưu VT, KT Ngân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4302/UBND-KT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 07/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4302/UBND-KT

84

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452779