• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 4313/BKHĐT-KTĐPLT năm 2013 về hướng dẫn nguyên tắc đầu tư, thẩm định nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ dự án thuộc Chương trình 30a và dự án áp dụng cơ chế như 30a do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 4313/BKHĐT-KTĐPLT
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4313/BKHĐT-KTĐPLT
V/v hướng dẫn nguyên tắc đầu tư, thẩm định nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình 30a và dự án áp dụng cơ chế như 30a

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 29/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nguyên tắc đầu tư và thẩm quyền thẩm định nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ đối với các dự án khởi công mới kế hoạch 2013 như sau:

1. Các dự án được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia theo điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 29/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

a. Nguyên tắc đầu tư:

- Trong điều kiện nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia còn hạn chế, để đảm bảo hoàn thành dứt điểm và đưa vào sử dụng các dự án phát huy hiệu quả nhằm giải quyết những mục tiêu cấp bách nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia, việc đầu tư từ nguồn vốn này tập trung cho các dự án, công trình theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) dự án đã hoàn thành, đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; (2) dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; (3) các dự án chuyển tiếp đã được bố trí vốn, đang triển khai trong năm kế hoạch; (4) các dự án khởi công mới thật sự cần thiết;

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án theo thứ tự nêu trên mà vẫn còn vốn thì được phép bố trí vốn cho các dự án khởi công mới, trước khi xem xét bố trí vốn phải cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới thực sự cấp bách, đúng đối tượng, thuộc Đề án Giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện đã được phê duyệt và phù hợp với khả năng cân đối vốn của chương trình. Không bố trí vốn cho các dự án không đúng đối tượng, không thuộc Đề án Giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện và không thuộc nhiệm vụ chi của nguồn vốn này;

- Ngoài nguồn vốn ngân sách trung ương, trong quá trình thực hiện các cơ quan chủ động bố trí thêm ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để lồng ghép với vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ.

b.Thẩm quyền thẩm định nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ đối với dự án khởi công mới: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ theo đúng nguyên tắc, quy định hiện hành, phù hợp với Đề án Giảm nghèo nhanh và bền vững được phê duyệt và số vốn kế hoạch 2013 đã được thông báo tại công văn số 9652/BKHĐT-TCTT ngày 20/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư từ nguồn vốn Hỗ trợ có mục tiêu theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Việc đầu tư và thẩm định nguồn vốn, mức vốn hỗ trợ thực hiện theo công văn hướng dẫn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chủ động thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTĐP&LT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG) giai đoạn 2012 - 2015 và các Quyết định ban hành Chương trình MTQG giai đoạn 2012-2015 như sau:

...

2. Sửa đổi tên Điểm a Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1489/QĐ-TTg) như sau:

“a) Dự án 1: Chương trình 30a, bao gồm nội dung, nhiệm vụ của Chương trình 30a đang thực hiện và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4313/BKHĐT-KTĐPLT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đào Quang Thu
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4313/BKHĐT-KTĐPLT

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205094