• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đơn giá xây dựng công trình


Văn bản pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Công văn 4324/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 4324/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4324/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 552/BXD-VP ngày 24/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ- CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án bao gồm các công việc như: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thực hiện theo Khoản 10, Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa hiện nay được ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ- BXD ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường hợp thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án chưa có trong danh mục các thủ tục hành chính được công bố thì Chủ đầu tư (hoặc đơn vị được giao chuẩn bị dự án) gửi hồ sơ trình thẩm định đến cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định theo trình tự tiếp nhận xử lý văn bản đảm bảo đúng quy định.

Bộ Xây dựng hướng dẫn, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT; KTXD; Th.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hồ Ngọc Sơn

 

 

Điều 6. Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng
...

10. Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào Tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4324/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Hồ Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 04/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4324/BXD-KTXD

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452564