• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Công văn 4327/VPCP-CN năm 2020 về Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4327/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4327/VPCP-CN
V/v Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2605/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 3 năm 2020) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3262/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19 tháng 5 năm 2020), Tài chính (văn bản số 5430/BTC-ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 1787/BXD-HĐXD ngày 16 tháng 4 năm 2020), Quốc phòng (văn bản số 1320/BQP-TM ngày 16 tháng 4 năm 2020), Công an (văn bản số 1360/BCA-ANKT ngày 17 tháng 4 năm 2020) về Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp thu các ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên để tính toán cụ thể các phương án đầu tư; làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khả năng hỗ trợ vốn ngân sách trung ương cho Dự án, chủ động quyết định lựa chọn phương án đầu tư tối ưu phù hợp với khả năng huy động nguồn vốn, bảo đảm yêu cầu kinh tế - kỹ thuật, hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí và đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TC, XD, QP, CA;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, NC;
- Lưu: VT, CN (3) Hong.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4327/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 01/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4327/VPCP-CN

81

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444702