• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 4340/VPCP-NN năm 2018 về chính sách ưu đãi tiền thuê đất đối với diện tích tái canh cây cà phê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4340/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4340/VPCP-NN
V/v chính sách ưu đãi tiền thuê đất đối với diện tích tái canh cây cà phê

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 2989/UBND-KT ngày 17 tháng 4 năm 2018 về chính sách ưu đãi tiền thuê đất đối với diện tích tái canh cây cà phê, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nêu tại công văn trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TNMT, TP, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTHH, PL;
- Lưu: VT,NN(2b)THUY

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4340/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4340/VPCP-NN

392

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381713