• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4355/VPCP-KTTH năm 2014 sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4355/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4355/VPCP-KTTH
V/v sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1434/BNN-KH ngày 06 tháng 5 năm 2014; ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3173/BKHĐT-KTNN ngày 23 tháng 05 năm 2014), Tài chính (văn bản số 7190/BTC-ĐT ngày 30 tháng 05 năm 2014) về việc sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được sử dụng nguồn thu hồi vốn đã tạm ứng và nguồn nộp phạt Nhà thầu đã trúng thầu nhưng không thực hiện hợp đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành gói thầu hạng mục kè bờ của Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Hòn Tre tỉnh Kiên Giang như đề nghị của các Bộ nêu trên. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, V.III, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4355/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4355/VPCP-KTTH

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235430