• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4360/VPCP-ĐMDN năm 2018 về báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4360/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4360/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao Bằng, Phú Yên, Bình Phước, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kiên Giang, Kon Turn, Lào Cai, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4799/BTC-TCDN ngày 26 tháng 4 năm 2018 về việc báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP , Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Cao Bằng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Kon Tum, Phú Yên khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8140/VPCP-ĐMDN ngày 03 tháng 8 năm 2017.

2. Bộ Công thương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Quảng Trị, Thái Nguyên khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 13506/VPCP-ĐMDN ngày 20 tháng 12 năm 2017.

3. Các Bộ, cơ quan: Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kiên Giang, Kon Tum, Lào Cai, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan vi phạm việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 quy định tại Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định; gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Thái

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Điều 47. Xử lý vi phạm và hình thức kỷ luật
...
3. Đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu

a) Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của Luật Công chức, Luật Viên chức đối với cá nhân, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ cơ quan đại diện chủ sở hữu nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Không thực hiện giao các chỉ tiêu xếp loại bằng văn bản đúng thời hạn theo quy định của Nghị định này.

- Không thực hiện đầy đủ các nội dung giám sát tài chính doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.

- Không kịp thời đưa ra các biện pháp chấn chỉnh và xử lý sai phạm về quản lý tài chính của doanh nghiệp hoặc không báo cáo cơ quan cấp trên và cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp đối với các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về tài chính doanh nghiệp.

- Không nộp báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp cho cơ quan tài chính theo thời gian hoặc nội dung quy định.

- Không tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các kiến nghị của cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về việc xử lý các sai phạm và biện pháp tăng cường giám sát tài chính doanh nghiệp.

- Báo cáo không trung thực kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.

b) Trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu vi phạm quy định tại Điểm a Khoản này, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4360/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 11/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4360/VPCP-ĐMDN

412

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381795