• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ


 

Công văn 4371/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 4371/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4371/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Meldia Architect Việt Nam
Địa chỉ: Star Building, 33ter-33bis Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315875157

Trả lời văn bản số 001/MAV-CV ngày 06/02/2020, của Công ty về hóa đơn, chứng từ, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/3/2014 về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“…

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền”.

Căn cứ quy định nêu trên, ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP trả lời Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDT-PC;
- Phòng TTKT 8;
- Lưu: VT, TTHT;
(vxthang 206-2836820-5b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4371/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 05/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4371/CT-TTHT

54

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446826