• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 4371/VPCP-KGVX năm 2018 về đổi tên đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 - 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4371/VPCP-KGVX
V/v đi tên đề án

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1412/BGDĐT-QLCL ngày 12 tháng 4 năm 2018 về việc đề nghị sa tên Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 - 2025; Tờ trình số 117/TTr- BGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án quốc tế hóa giáo dục đại học đến năm 2025, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên đề án nêu tại Văn bản s1412/BGDĐT-QLCL ngày 12 tháng 4 năm 2018; trong đó lồng ghép nội dung của Đề án quốc tế hóa giáo dục đại học đến năm 2025 vào nội dung đề án được đổi tên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: KHCN, LĐTBXH, NG, TC, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3)
.ĐND

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4371/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 11/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4371/VPCP-KGVX

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381715