• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


 

Công văn 4399/VPCP-CN năm 2020 về xây dựng quy định chuyển tiếp về điều chỉnh dự án đầu tư công khẩn cấp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4399/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4399/VPCP-CN
V/v xây dựng quy định chuyển tiếp về điều chỉnh dự án đầu tư công khẩn cấp

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để có căn cứ và thống nhất trong công tác xử lý việc điều chỉnh dự án đầu tư công khẩn cấp đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất quy định chuyển tiếp về việc điều chỉnh đối với dự án đầu tư công khẩn cấp đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực (ngày 01 tháng 01 năm 2020), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: TC, XD, GTVT, TP;
- VPCP: BTCN, cac PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4399/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 03/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4399/VPCP-CN

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444688