• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 4409/TCĐBVN-TCCB năm 2015 triển khai Quyết định số 2332/QĐ-TCĐBVN do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 4409/TCĐBVN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4409/TCĐBVN-TCCB
V/v triển khai Quyết định số 2332/QĐ-TCĐBVN ngày 18/8/2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Quản lý đường bộ cao tốc;
- Cục Quản lý đường bộ IV;
- Cáo Vụ: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch Đầu tư; Quản lý bảo trì đường bộ, Tài chính.

Ngày 18/8/2015, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) ban hành Quyết định số 2332/QĐ-TCĐBVN giao Cục Quản lý đường bộ cao tốc là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và bảo trì các hạng mục công trình thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Tp.Hồ Chí Minh - Trung Lương và Dự án xây dựng Hệ thống giao thông thông minh (ITS) đường ô tô cao tốc Tp.Hồ Chí Minh - Trung Lương kể từ ngày 01/9/2015. Để triển khai Quyết định trên, Tổng cục ĐBVN chỉ đạo các cơ quan, thực hiện như sau:

1. Cục Quản lý đường bộ IV:

- Chủ trì bàn giao và thực hiện các chỉ đạo của Tổng cục ĐBVN tại Điều 2 Quyết định số 2332/QĐ-TCĐBVN;

- Chuẩn bị nội dung bàn giao gồm: Hồ sơ quản lý khai thác công trình đường cao tốc (theo Điều 6 - Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT); Hồ sơ sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất…và các văn bản pháp lý, biên bản nghiệm thu có liên quan; các hạng mục công trình tại hiện trường…;

- Thống nhất lịch bàn giao với Cục Quản lý đường bộ cao tốc, tổ chức công tác kiểm tra, bàn giao và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục ĐBVN trước ngày 31/8/2015;

- Chốt khối lượng và kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đến hết ngày 31/8/2015; phối hợp chuyển kinh phí 04 tháng cuối năm và các năm tiếp theo sang Cục QLĐB cao tốc;

- Rà soát, sắp xếp, điều chuyển cán bộ phù hợp thực tế quản lý sau khi bàn giao công tác quản lý, khai thác đường ô tô cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Trung Lương.

2. Cục Quản lý đường bộ cao tốc;

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vốn về quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến cao tốc và Hệ thống ITS từ ngày 01/9/2015 và các năm tiếp theo. Trước mắt, phối hợp với Vụ Kế hoạch Đầu tư, văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để được hướng dẫn các thủ tục liên quan tới điều chỉnh kế hoạch, chuyển vốn, kế hoạch chi Quỹ bảo trì cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 04 tháng cuối năm 2015 và các năm tiếp theo từ Cục QLĐB IV sang Cục QLĐB cao tốc;

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản số 9106/BGTVT-KCHT ngày 14/7/2015 và căn cứ nhu cầu thực tế, giao Cục QLĐB cao tốc ký hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên với Công ty Cổ phần 715;

- Phối hợp với Cục QLĐB IV trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc theo quy định, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra đường bộ;

- Chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và chính quyền, Công an địa phương xây dựng quy chế phối hợp về tham gia quản lý điều hành giao thông và chia sẻ dữ liệu tránh lãng phí cơ sở vật chất theo đúng chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT tại Nghị quyết số 24-NQ/BCSĐ ngày 06/8/2015; Văn bản số 10350/BGTVT-TCCB ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT;

- Hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực, trình Bộ GTVT phê duyệt để có bộ máy, tổ chức đi vào hoạt động. Trước mắt, theo hướng bố trí nhân lực của Cục và nhân lực được Tổng cục điều động để tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì tuyến cao tốc và Hệ thống ITS;

- Xây dựng phương án sử dụng, quản lý tài sản Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam, trình Tổng cục ĐBVN.

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu biên chế và tăng cường cán bộ có năng lực cho Cục QLĐB cao tốc để thực hiện nhiệm vụ mới được giao;

- Hướng dẫn Cục QLĐB IV nghiên cứu, điều chỉnh phạm vi quản lý của các Chi cục QLĐB IV.4, IV.5, IV.7 cho phù hợp để tăng cường hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng chủ trương tinh giản biên chế của Bộ GTVT tại Văn bản số 9467/BGTVT-TCCB ngày 21/7/2015 và Tổng cục ĐBVN tại Văn bản số 8992/TCĐBVN-TCCB ngày 31/7/2015. (Khắc phục tình trạng hiện nay Chi cục QLĐB IV.7 quản lý khai thác cầu Mỹ Thuận cách Chi cục khoảng 70km, cầu Cần Thơ cách Chi cục khoảng 100km. Trong khi cầu Mỹ Thuận ngay tại Chi cục QLĐB IV.4, cầu Cần Thơ ngay tại Chi cục QLĐB IV.5… );

- Phối hợp với Cục QLĐB cao tốc trình Bộ GTVT Đề án thành lập Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực theo hướng Bộ GTVT giao và ủy quyền Tổng cục ra quyết định thành lập tạm thời Trung tâm thuộc Cục QLĐB cao tốc; tham mưu triển khai các bước tiếp theo sau khi thành lập.

4. Vụ Kế hoạch Đầu tư:

- Hướng dẫn Cục QLĐB cao tốc rà soát, báo cáo; tham mưu, điều chỉnh kế hoạch, bố trí vốn đảm bảo kịp thời tổ chức quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến cao tốc và Hệ thống ITS từ ngày 01/9/2015 cho Cục QLĐB cao tốc;

- Phối hợp với Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương về điều chỉnh kế hoạch; bố trí vốn quản lý, khai thác, bảo trì 04 tháng cuối năm 2015 và các năm tiếp theo cho Cục QLĐB cao tốc.

5. Vụ Quản lý bảo trì đường bộ:

- Hướng dẫn Cục QLĐB cao tốc việc thực hiện ký hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên với Công ty Cổ phần 715;

- Phối hợp với Cục QLĐB cao tốc điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên phù hợp tình hình thực tế; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Vụ Tài chính:

- Hướng dẫn Cục QLĐB IV thực hiện thanh quyết toán kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến cao tốc tuân thủ theo các quy định hiện hành hết ngày 31/8/2015;

- Hướng dẫn Cục QLĐB cao tốc thực hiện, báo cáo theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp lại xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, tham mưu về quản lý tài sản Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam và đề xuất kế hoạch sử dụng phần đất 22.171m2 đã được cấp cho Dự án và đã san lấp mặt bằng nhưng chưa sử dụng, bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích;

- Hướng dẫn Cục QLĐB cao tốc báo cáo, đề xuất; tham mưu Tổng cục xem xét, bố trí, mua sắm phương tiện phục vụ cho Cục QLĐB cao tốc (ô tô, xe máy...);

- Tham mưu Tổng cục xem xét cho Ban QLDA 8 sử dụng một phần diện tích làm việc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông còn trống.

Tổng cục ĐBVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Vụ KCHTGT-Bộ GTVT;
- Văn phòng Quỹ BTĐBTW;
- CIPM, Cty 715;
- Lưu: VT,TCCB(05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Đỗ Anh Dũng

 

Điều 6. Hồ sơ quản lý công trình đường cao tốc

1. Hồ sơ quản lý công trình đường cao tốc bao gồm:

a) Các văn bản pháp lý, các biên bản nghiệm thu có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng và hồ sơ hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng;

b) Bản vẽ hoàn công;

c) Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo trì hệ thống thiết bị, dây chuyền công nghệ lắp đặt vào công trình;

d) Hồ sơ cọc mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng đã đền bù thực tế; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công trình hạ tầng phục vụ quản lý công trình đường cao tốc; hệ thống cọc mốc hành lang an toàn đường cao tốc;

đ) Hồ sơ tài liệu thẩm định an toàn giao thông (nếu thuộc trường hợp phải thẩm định an toàn giao thông);

e) Quy trình vận hành khai thác, quy trình bảo trì công trình;

g) Hồ sơ tài liệu về tổ chức giao thông;

h) Hồ sơ trạng thái ban đầu của các công trình cầu, hầm, nền đường đặc biệt;

i) Hồ sơ về bảo vệ môi trường theo quy định;

k) Nhật ký tuần đường, hồ sơ lý lịch cầu, hầm, hồ sơ đăng ký đường, bình đồ duỗi thẳng; các tài liệu thống kê báo cáo tình hình khai thác công trình đường cao tốc; các băng, đĩa ghi hình, chụp ảnh về tình trạng công trình và các tài liệu sao chụp khác;

l) Các biên bản, văn bản xử lý vi phạm hành chính liên quan đến đất dành cho đường cao tốc;

m) Các tài liệu liên quan đến kiểm tra, kiểm định, quan trắc, sửa chữa và các hoạt động khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc;

n) Số liệu đếm xe trên đường cao tốc, lưu lượng xe.

2. Trách nhiệm lập, cung cấp, tiếp nhận các hồ sơ tài liệu trong giai đoạn đầu tư xây dựng để phục vụ khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc:

a) Đối với công trình đường cao tốc được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng bằng nguồn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, bàn giao đầy đủ hồ sơ tài liệu quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều này cho cơ quan quản lý đường cao tốc trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng;

b) Nhà đầu tư tổ chức lập và tự lưu giữ các hồ sơ tài liệu theo quy định tương tự tại điểm a khoản này đối với đường cao tốc do mình quản lý;

c) Đối với công trình đường cao tốc đang khai thác, đơn vị khai thác, bảo trì chịu trách nhiệm lập hồ sơ tài liệu theo quy định tại các điểm k, l, m, n khoản 1 Điều này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý đường cao tốc, nhà đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4409/TCĐBVN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam   Người ký: Vũ Đỗ Anh Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4409/TCĐBVN-TCCB

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287655