• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn dầu khí Việt Nam

 

Công văn 4425/VPCP-KTTH năm 2014 về chế độ tiền lương năm 2013 đối với DQS và LIP thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4425/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4425/VPCP-KTTH
V/v chế độ tiền lương năm 2013 đối với DQS và LIP thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 3501/BCT-TCCB ngày 26 tháng 4 năm 2014, ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số 7004/BTC-TCDN ngày 28 tháng 5 năm 2014) và Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 587/LĐTBXH-LĐTL ngày 06 tháng 3 năm 2014) về chế độ tiền lương năm 2013 đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu (LIP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương trao đổi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về cơ chế tiền lương, xác định quỹ lương đối với người lao động và viên chức quản lý của DQS và LIP trong năm 2013 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chú ý đảm bảo thống nhất với phương án xác định cơ chế tiền lương, quỹ lương năm 2013 đối với người lao động và viên chức quản lý thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy, các doanh nghiệp trực thuộc và 05 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 624/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTgCP, PCN Nguyễn Văn Tùng, Vụ ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4425/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 16/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4425/VPCP-KTTH

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235540