• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 4441/TCT-DNL năm 2017 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng tại tỉnh Cà Mau do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4441/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4441/TCT-DNL
V/v kê khai, nộp thuế GTGT tại tỉnh Cà Mau.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Cà Mau;
- Tổng công ty Khí Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3484/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và công văn số 955/CT-THNVDT của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động kinh doanh LPG và condensate sản xuất tại Nhà máy chế biến khí Cà Mau.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi sản xuất, kinh doanh.“

Tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

… d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.“

Theo báo cáo của Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) thì hoạt động sản xuất kinh doanh khí tại Cà Mau được PVGas giao cho 2 chi nhánh hạch toán phụ thuộc thực hiện gồm: Công ty Khí Cà Mau thực hiện tiếp nhận khí, vận hành và quản lý Nhà máy chế biến khí Cà Mau để sản xuất sản phẩm LPG, condensate; Công ty Kinh doanh sản phẩm khí thực hiện việc bán sản phẩm LPG và condensate sản xuất từ Nhà máy chế biến khí Cà Mau công ty Khí Cà Mau không tham gia hoạt động kinh doanh, bán hàng, không phát sinh doanh thu từ hoạt động bán sản phẩm LPG, condensate).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các sản phẩm LPG và condensate sản xuất tại Nhà máy chế biến khí Cà Mau được PVGas thông qua Chi nhánh là Công ty kinh doanh sản phẩm khí để tổ chức bán hàng tại tỉnh Cà Mau thì việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh sản phẩm LPG và condensate sản xuất từ Nhà máy chế biến khí Cà Mau thực hiện như sau:

1. Nguyên tắc xác định số thuế GTGT phải nộp tại tỉnh Cà Mau:

Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam ~ Công ty Kinh doanh sản phẩm khí thực hiện khai thuế GTGT đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định vào tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và khai số thuế GTGT phát sinh phải nộp tại Cà Mau vào Phụ lục theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Số thuế GTGT phát sinh phải nộp tại tỉnh Cà Mau (khai vào Phụ lục 01-5/GTGT) được xác định bằng số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hoạt động kinh doanh LPG và condensate sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Cà Mau của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí.

Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động kinh doanh LPG và condensate tại tỉnh Cà Mau được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí tại trụ sở chính.

2. Về nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế:

Công ty Kinh doanh sản phẩm khí nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, đồng thời sao gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và Phụ lục mẫu số 01-5/GTGT cho Cục Thuế tỉnh Cà Mau. Công ty thực hiện nộp thuế GTGT tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau theo số thuế GTGT được xác định như hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Khí Việt Nam, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Vụ/Cục: CST, PC, NSNN, TCDN - BTC;
- Vụ: CS, PC, KK, DTTT - TCT;

- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4441/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 29/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4441/TCT-DNL

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366499